تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد مدل معادلات ساختاری در تعیین روایی سازه یک روش غربال‌گری استرین گرمایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تنش گرمایی یکی از مهم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ترین پیامد&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های مواجهه با گرما در دنیاست. شاخص&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های موجود ارزیابی تنش گرمایی به دلیل داشتن محدودیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های ذاتی و کاربردی برای غربال&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گری تنش گرمایی، در کشور&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های در حال توسعه مناسب نیستند. هدف این مطالعه بررسی روایی محتوایی و اعتبار سازه شاخص نمره تنش گرمایی (Heat Strain Score Index یا HSSI) در شرایط آب و هوایی ایران بود. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: این مطالعه مقطعی بر روی 122 نفر از کارگران شرکت ملی صنایع پتروشیمی (عسلویه) و ذوب&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__آهن اصفهان در ماه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تیر تا شهریور 1389 انجام شد. در مرحله تولید آیتم، 45 آیتم انتخاب گردید. روایی محتوایی توسط متخصصین بهداشت حرفه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ای انجام گرفت و ثبات درونی آیتم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها با محاسبه ضریب Chronbach&apos__AWT_NOKT_COMMA__s alpha بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش تعداد آیتم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها به کار رفت. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در ارزیابی محتوایی، 5 آیتم حذف گردید. در تحلیل همبستگی نیز، 24 آیتم که دارای همبستگی کمتر از 3/0 با همبستگی کل داشتند، حدف شدند. ضریب Chronbach&apos__AWT_NOKT_COMMA__s alpha برای 16 آیتم باقیمانده، برابر 92/0 (85/0-71/0) به دست آمد. در تحلیل عاملی اکتشافی سه زیر مقیاس قضاوت ذهنی، لباس حفاظتی و فعالیت جسمانی استخراج شد؛ به طوری که هر سه زیر مقیاس، در مجموع 7/67 درصد از واریانس را تبیین کردند. ثبات درونی بین زیر مقیاس&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها بالا بود (91/0-73/0). نتیجه: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه عامل اساسی در مقیاس HSSI با ثبات درونی بالا وجود دارد. پایایی و روایی سازه نشان داد که مقیاس HSSI برای غربال&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گری تنش گرمایی در ایران یک روش روا و مناسب است. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: شاخص نمره تنش گرمایی، اعتبار سنجی، تنش گرمایی، ایران.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Structural Equation Modeling Application to Determine Validity of the Structure of a Thermal Strain Screening Method
چکیده انگلیسی مقاله Background: Heat stress is one of the most important consequences of occupational heat exposure worldwide. Current heat stress indexes are not suitable for heat strain screening in developing countries due to their inherent and applied limitations. A new observation and subjective screening method is required that needs no instrument. In this study, a scale is developed based on the most important known risk factors (environmental, occupational, personal, and physiological). The aim of this study was to develop and validate the "Heat Strain Score Index (HSSI) in Iran__AWT_QUOTE__s climatic conditions.  __AWT_NOKT_COMMA__ Methods: The Cross-sectional experiment was conducted on 122 workers selected from national petrochemical company (Asalouyeh) and Esfahan steel company between July and September 2010. In the stage of item generation, the initial 45 samples were selected. Content validity was conducted by health professionals and the items internal consistencies were investigated by Chronbach&apos__AWT_NOKT_COMMA__s alpha coefficients. Exploratory factor analysis was used to reduce the number of items.  __AWT_NOKT_COMMA__ Findings: In content validity evaluation 5 items were considered as invalid and removed. Also in correlation analysis 24 items, which had correlation less than 0.3, were omitted. Internal consistency of the 17 remained items was obtained at 0.92 (0.71&ndash__AWT_NOKT_COMMA__0.85). Exploratory factor analysis indicated three subscales: subjective judgment, protective clothes and physical activity which explained 67.7% of the variance. The internal consistency was high in three subscales (&alpha__AWT_NOKT_COMMA__ = 0.73&ndash__AWT_NOKT_COMMA__0.91).  __AWT_NOKT_COMMA__ Conclusion: Exploratory factor analysis revealed that there are three vital factors with high internal consistency in HSSI. Structural validity and reliability indicated that HSSI is a valid and suitable method for screening heat strain in Iran.  __AWT_NOKT_COMMA__  __AWT_NOKT_COMMA__ Key word: Heat Strain Score Index, Validation, Heat Strain, Iran
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حبیب‌اله دهقان شهرضا | حبيب‌اله دهقان شهرضا
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

سید باقر مرتضوی | سيد باقر مرتضوي
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

محمد جواد جعفری | محمد جواد جعفري
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

محمد رضا مراثی | محمد رضا مراثي
دانشيار، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،ايران.
دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران.

علی خوانین | علي خوانين
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مهدی جهانگیری | مهدي جهانگيري
کارشناس، مسؤول بهداشت حرفه‌اي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، تهران، ايران.
کارشناس، مسؤول بهداشت حرفه‌ای، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-92&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات