تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۱۳۴-۱۴۳

عنوان فارسی بررسی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در طی سال‌های ۸۵- ۱۳۷۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به اهمیت علم و نقش والای پژوهش در تولید علم و همچنین توجه به این نکته که دانشگاه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها محل اصلی پژوهش در همه جای دنیا هستند، در این تحقیق وضعیت فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در طی سال&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های 85- 1375 مورد بررسی قرار گرفت. روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: در مطالعه مقطعی حاضر، کلیه فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پژوهشی اعضای هیأت علمی اعم از تعداد طرح&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های تحقیقاتی مصوب، تعداد مقالات منتشر شده به زبان&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های فارسی و انگلیسی، تعداد پایان&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها، سال و محل انجام پژوهش و جنسیت نویسنده اول از طریق واحد پژوهشی دانشگاه جمع&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__آوری شد. داده&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها با استفاده از نرم&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__افزار SPSS و روش&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های آماری توصیفی و تحلیلی مانند آزمون 2c و Fisher exact test تجزیه و تحلیل شدند. یافته&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها: مجموع فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پژوهشی، 1145 مورد بود که شامل 322 پایان&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه پزشکی (1/28 درصد)، 198 پایان&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__نامه دندان&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__پزشکی (3/17 درصد)، 443 طرح تحقیقاتی مصوب (7/38 درصد)، 118 مقاله داخلی (3/10 درصد) و 64 مقاله خارجی (6/5 درصد) می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__شد. سال 1385 با 191 فعالیت (7/16 درصد) و سال 1376 با 33 فعالیت (9/2 درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در انجام فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پژوهشی داشتند. بین تعداد افراد مشارکت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__کننده در فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پژوهشی با سال انجام پژوهش، دانشکده، جنسیت نویسنده و نوع فعالیت پژوهشی ارتباط معنی&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__داری وجود داشت. نتیجه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گیری: با توجه به سیر صعودی فراوانی فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های علمی و افزایش افراد مشارکت کننده در این فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها می&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__توان به بهبود سطح پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان امیدوار بود، ولی جا دارد توجه بیشتری به حضور زنان در عرصه تحقیقات شود. همچنین، در راستای افزایش فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پژوهشی به صورت گروهی بهتر است تسهیلات بیشتری برای این&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__گونه فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__ها در نظر گرفته شود. واژه&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های کلیدی: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، اعضای هیأت علمی، فعالیت&zwnj__AWT_NOKT_COMMA__های پژوهشی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Research Activities of Faculty Members of Rafsanjan University of Medical Sciences from 1995 to 2006
چکیده انگلیسی مقاله Background: Given the significant role of research activities in production of science and the vital position of universities in conducting research activities, present study aimed to determine the research activities of academic and faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences during 1995 to 2006. Methods: In this cross-sectional study, all the research activities of academic members including research proposals, Persian and English articles, theses in addition with the year, place and gender of its first author were collected via Research Unit of University. Findings: All the research activities consisted of 1145 activities, which included 322 medical theses (28.1%), 198 dentistry theses (17.3%), 443 research proposals (38.7%), 118 Persian articles (10.3%) and 64 English articles (5.6%). The year 2006 with 191 (16.7%) and the year 1995 with 33 cases (2.9%) had the most and the least research activities, respectively. There were significant associations between year, place, gender and number of researchers with the type of research activities. Conclusion: Having considered the increasing trend in research activities of academic and faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences over time, one might be optimistic about the enhancement of such activities in this university. However, more attention should be paid to the role of females in such activities. Moreover, it is important to provide more facilities to encourage teamwork in research activities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن رضائیان | محسن رضائيان
استاد، گروه اپيدميولوژي، دانشكده پزشكي، مرکز تحقيقات محيط کار، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، کرمان، ايران
استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران

مریم هادوی | مريم هادوي
مربي، گروه بيهوشي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، کرمان، ايران
مربی، گروه بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران

سروش کافی | سروش کافي
پزشک عمومي، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، کرمان، ايران
پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-504&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات