بیماری های پستان، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۶۹-۷۳

عنوان فارسی ماستیت گرانولوماتوز، زمان مناسب برای تغییر رویکرد درمانی
چکیده فارسی مقاله
ماستیت گرانولوماتوز از جمله بیماری هایی است که به گواه منابع در کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران، فراوانی بیشتری نسبت به کشورهای غربی دارد و بنابراین در این حوزه تخصصی، کشورمان از جمله تولیدکنندگان علم، معرفی کننده گان تئوری های پایه برای شروع بیماری و نیز پیشنهادکنندگان پروتکل های تشخیصی و درمانی برای این بیماری آزار دهنده است.
با توجه به ناشناخته بودن علت این بیماری، هنوز درمان استاندارد
که توافقی بین المللی برای آن صورت گرفته باشد، معرفی نشده است و در اکثر منابع چند نوع درمان مانند داروهای ضد التهابی استروئیدی، غیر استروئیدی، درمان های نگهدارنده، جراحی، داروهای سایتوتوکسیک و .... برای این بیماری معرفی شده است. در حال حاضر با توجه به سیر طولانی بیماری و نیاز بیماران به درمان دراز مدت، به نظر نمی رسد درمان با داروهای پر عارضه ای مانند کورتیکواستروئید ها، متوتروکسات، آزاتیوپرین، اینترلوکین و یا سایر داورهای نو ترکیب ضد سیستم ایمنی، راه حل مناسبی برای مقابله با بیماری ماستیت گرانولوماتوز، زمانی که محدود به پستان است، باشد. توصیه نویسندگان این مقاله بر اساس شواهد موجود در منابع پزشکی و تجربیات طولانی مدت، استفاده از درمان های نگهدارنده به همراه آموزش بیماران و نیز ترکیبات ضد التهابی غیر استروئیدی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ماستیت گرانولوماتوز، کورتیکواستروئید، درمان نگهدارنده

عنوان انگلیسی Idiopathic Granulomatosis Mastitis, Time to a Paradigm Change in Treatment
چکیده انگلیسی مقاله
Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is among the chronic diseases of the breast, which is more common in Middle Eastern countries than in Western countries. Since the etiology of the disease is not well known, there is no international consensus on the management of the disease. Antibiotic, Non-Steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), corticosteroids, cytotoxic and immunosuppressive medications, surgery, and conservative management are among the therapeutic options. Considering the fact that management of IGM needs long-term treatment and in the long-term, most of the medications may show the side effect, treatment with corticosteroids and other immunomodulators or cytotoxic drugs should be recommended cautiously in a patient whose disease is confined to the breast.
According to the evidence and long-term experience, the authors recommend applying conservative management along with the training of the patient on how to drain the collections by physical maneuvers. Obviously, if granulomatous mastitis would be a part of the clinical syndrome of a systemic disease, appropriate treatment should be done according to the underlying disease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Idiopathic Granulomatosis Mastitis, Corticosteroid, Conservative Management

نویسندگان مقاله احمد کاویانی | Ahmad Kaviani
Department of Surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran & Breast Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهتاب وثیق | Mahtab Vasigh
Department of Surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran & Breast Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ساناز زند | Sanaz Zand
Kaviani Breast Diseases Institute, Tehran, Iran
مرکز بیماری های پستان دکتر کاویانی


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-849-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده نامه به سردبیر
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات