بیماری های پستان، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۵۹-۶۸

عنوان فارسی تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: سرطان پستان شایع‏ترین و مهم‏ترین عامل مرگ و میر زنان در سراسر دنیا به شمار می‏رود. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر برآیندی ده هفته تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر رشد سرطان، سطوح پروتئین VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش ‏های ماده مبتلا به سرطان پستان بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تجربی بود. 40 سر موش ماده آزمایشگاهی نژاد بالب سی پس از پیوند سرطان پستان 4T1، به چهار گروه تمرین استقامتی (پنج هفته، پنج روز در هفته)، کورکومین، تمرین استقامتی-کورکومین و گروه کنترل تقسیم شدند. همه گروه ‏ها 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی قربانی شدند و بافت تومور پستان بلافاصله جداسازی شد. بیان پروتئین VEGF-A به روش وسترن بلات و بیان ژن VEGF-r به روش qReal time- PCR سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با آزمون One Way ANOVA انجام گردید و معناداری نیز 05/0>p در نظر گرفته شد.
یافته ‏ها: نتایج پژوهش حاضر کاهش رشد سرطان (001/0>p)، کاهش معنا­دار سطوح پروتئینی VEGF-A (001/0>p) و کاهش بیان ژن VEGF-r (001/0>p) در بافت تومور گروه تمرین، گروه کورکومین و بخصوص گروه تمرین-کورکومین نسبت به گروه کنترل را نشان داد.
نتیجه ‏گیری: به نظر می‏ رسد 5 هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل یاری کورکومین احتمالا با تاثیر مهاری فزآینده بر مکانیرم رگزایی از جمله محور VEGF-A/VEGF-r می ‏تواند باعث کاهش روند رشد سرطان در موش‏ های مبتلا به سرطان نسبت به گروه ‏های مداخل ه‏ای دیگر و گروه کنترل شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین استقامتی، کورکومین، سرطان پستان، VEGF-A، VEGF-r، رگزایی

عنوان انگلیسی The Effect of Endurance Training Along with Curcumin on VEGF-A Level and VEGFR Gene Expression in Cancer Tissue of Female Mice with Breast Cancer
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Breast cancer is the most common cancer and leading cause of death among women worldwide. The aim of the present study was to determine synergistic effects of 5 weeks of endurance training along with curcumin on cancer progression, levels of VEGF-A, and gene expression of VEGFR in cancer tissue of female Mice with breast cancer.
Methods: The present study was an experimental study. Forty female BALB/c mice were transplanted with 4T1 tumors and randomly divided into four groups including an endurance training group (E) (5 weeks, five days a week), a curcumin group (CC), an endurance training along with curcumin (E-C), and a control group (C). All animals were killed 24 hours following the last training session, and tumors were immediately extracted. Levels of VEGF-A and gene expression of VEGFR were determined by a western blot and quantitative real-time PCR, respectively. Data were analyzed with a one-way analysis of variance. The level of significance was set at 0.05.
Results: The results of the present study showed a significant decrease in cancer progression (p < 0.001), tumor levels of VEGFA (p < 0.001), and VEGFR expression (p < 0.001) in the E, CC, and—especially—E-C groups compared with the control group.
Conclusion: It seems that 5 weeks of endurance training in combination with curcumin supplementation may have greater inhibitory effect on angiogenesis mechanisms, including VEGF-A/VEFR axis, resulting in greater decrease in cancer progression in mice with breast cancer in comparison with E and CC groups.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Endurance Training, Curcumin, Breast Cancer, VEGF-A, VEGFR, Angiogenesis

نویسندگان مقاله فرامز کوچکی لنگرودی |
دانشگاه آزاد اسلامی

مقصود پیری |
دانشگاه آزاد اسلامی

محمد علی آذربایجانی |
دانشگاه آزاد اسلامی

مریم دلفان |
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-627-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات