بیماری های پستان، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۴۹-۵۸

عنوان فارسی کاهش تحلیل بافت کبد به دنبال تمرین تناوبی شدید از طریق سرکوب مسیر سیگنالی آپوپتوز در موش های ماده حامل تومور پستان
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: کاشکسی یکی از عوارض سرطان می­باشد که با افزایش از دست دادن وزن بدن همراه است. آپوپتوز به عنوان یکی از مسیرهای تحلیل بافتی در کاشکسی سرطان شناخته شده است که سبب کاهش وزن و تخریب بافت­ های مختلف بدن می­شود. عوامل مختلفی از جمله تمرینات ورزشی می ­تواند بر کاهش کاشکسی ناشی از سرطان تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، اثر 4 هفته تمرین تناوبی شدید بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی مسیر آپوپتوز در بافت کبد موش­های ماده حامل تومور سرطان پستان بررسی شد.
روش بررسی: در مطالعه تجربی حاضر، موش ­های ماده BALB/c پس از تزریق سلول سرطانی 4T1 به صورت تصادفی به دو گروه سرطانی (کنترل و تمرین تناوبی شدید) و گروه شم (تزریق بافر فسفات نمکی) تقسیم شدند. هر جلسه HIIT شامل شش تناوب سه دقیقه و 20 ثانیه ­ای دویدن روی نوارگردان (شدت 95-80% VO2max) با یک دقیقه ریکاوری فعال بین تناوب‌ها (شدت 35-30 درصد VO2max) و مجموع 10 دقیقه گرم کردن و سرد کردن (شدت 40-30 درصد VO2max) در ابتدا و انتهای هر جلسه بود که به مدت 4 هفته با 5 جلسه در هفته اجرا شد.
یافته ­ها: سطح پروتئین کاسپاز-3 در گروه تمرین تناوبی شدید نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت (01/0>P). شاخص پیش آپوپتوزی Bax تفاوت معناداری را بین گروه ­ها نشان نداد (05/0<P). همچنین نتایج افزایش معنادار سطح پروتئین Bcl-2 و نسبت Bcl-2 به Bax را در گروه تمرین تناوبی شدید نسبت به گروه کنترل نشان داد (01/0=P).
نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج به‏ دست آمده، به ‏نظر می­ رسد که تمرینات تناوبی شدید می­ تواند از طریق کاهش شاخص آپوپتوزی کاسپاز-3 و افزایش نسبت Bcl-2/Bax، تحلیل بافت کبد ناشی از سرطان پستان را کاهش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین تناوبی شدید، مرگ سلولی، سرطان پستان

عنوان انگلیسی Decreased Liver Tissue Wasting following High-Intensity Interval Training through Apoptosis Signaling Suppression in Breast Tumor–Bearing Female Mice
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Cachexia is a cancer complication that is associated with increased weight loss. Apoptosis has been known as one of the tissue-wasting pathways that cause weight loss and multiple organ failure in cancer-related cachexia. Various factors, including exercise training, can be effective in the reduction of cancer cachexia. In the present study, the effect of four weeks of high-intensity interval training (HIIT) on some biochemical indices of apoptosis in the liver tissue of breast tumor-bearing mice was investigated.
Methods: In the present experimental study, female BALB/c mice were randomly divided two cancerous groups (control and HIIT) following the induction of breast cancer by the injection of the 4T1 cell line and sham group (phosphate buffer saline injection). Each HIIT session included 6 intervals of 3 minutes and 20 seconds (80%-95% of VO2max) with 1-min active recovery (30%-35% of VO2max), performed for 4 weeks, 5 days per week.
Results: The level of caspase-3 showed a reduction in the HIIT group compared with the control group (P < 0.01). The results also demonstrated an increase in the level of Bcl-2 and Bcl-2 to Bax ratio in the HIIT group compared with the control group (P = 0.01).
Conclusion: Based on the results, it seems that HIIT can reduce liver tissue wasting associated with breast cancer by decreasing caspase-3 and increasing Bcl-2 to Bax ratio.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله High-Intensity Interval Training, Cell Death, Breast Cancer

نویسندگان مقاله فرشته احمدآبادی | Fereshteh Ahmadabadi
Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند

مرضیه ثاقب جو | Marziyeh Saghebjoo
Microbiology and Molecular Genetics Department, Michigan State University, East Lansing, MI, USA
دانشگاه ایالتی میشیگان

ریحانه هوشیار | Reyhane Hoshyar
Microbiology and Molecular Genetics Department, Michigan State University, East Lansing, MI, USA & Cellular Molecular Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
دانشگاه ایالتی میشیگان، آمریکا و دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-593-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات