بیماری های پستان، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۳۷-۴۸

عنوان فارسی اثر سایتوتوکسیک برومواستیک اسید بر رده سلول سرطانی MCF۷ و آنالیز بیان ژن‌ های مرتبط با آپاپتوز
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: سرطان، تقسیم غیرقابل کنترل سلول­ها، در اثر عوامل محیطی و اختلال ­های ژنتیکی بوجود می­آید. سرطان پستان معمول‏ ترین سرطان در سراسر جهان، شایع‏ ترین سرطان و دومین سرطان کشنده و عامل اصلی مرگ و میر در زنان است. چهار دسته از ژن ­های کلیدی شامل ژن­ های توده­ زا (آنکوژن­ ها)، ژن­ های مهارکننده توموری، ژن ­های ترمیم‏ کننده و ژن های مرگ برنامه‏ ریزی شده سلولی در پیشرفت سرطان نقش دارند. برومواستیک اسید (Bromoacetic acid) یک ترکیب شیمیایی است که هم به ­طور مصنوعی و هم از طریق تخمیر باکتریایی، تولید می‌شود.
روش بررسی: برای بررسی اثر برومواستیک اسید بر ممانعت از تکثیر رده سلول سرطانی MCF7، تست سنجش سمیت سلولی و الگوی بیان ژن‏ های شاخص در تنظیم آپوپتوز شامل BAK، CASP3، CASP8، BIM تحت غلظت 5/2 میکروگرم بر میلی ‏لیتر برومواستیک اسید در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت با استفاده از واکنش زنجیره­ای پلیمراز در زمان واقعی اندازه ­گیری شد.
یافته‏ ها: نتایج بررسی الگوی بیان ژن نشان داد تحت تیمار برومواستیک اسید، میزان بیان ژن ‏های شاخص CASP3, CASP8, BAK در زمان 24، 48 و 72 افزایش می ‏یابد. این در حالی است که بیان ژن BIM نسبت به کنترل در هر سه زمان کاهش می‏ یابد.
نتیجه‏ گیری: برومواستیک اسید مرگ سلولی را از طریق مسیرهای درونی و بیرونی آپاپتوز القا می‏ کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان پستان، بیان ژن، برومواستیک اسید

عنوان انگلیسی Toxicity Effect of Bromoacetic Acid on MCF7 Breast Cancer Cell Line and Analysis of Expression of Apoptosis-Associated Genes
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Cancer, the uncontrolled division of cells, occurs because of environmental factors and genetic disorders. Breast cancer is the most common cancer and the second leading cause of cancer death in women. Four categories of key genes, including oncogenes, tumor suppressor genes, repairing genes, and programmed– cell death genes, contribute to cancer development. Bromoacetic acid is a chemical compound that is produced both artificially and by bacterial fermentation.
Methods: To investigate the effectiveness of bromoacetic acid in inhibiting the MCF7 cell line proliferation, the MTT assay was done and the expression of genes responsible for the regulation of apoptosis, including BAK, CASP3, CASP8, and BIM, was measured after 24, 48, and 72 hours of cell treatment with 2.5 µg/ml of bromoacetic acid using real–time PCR.
Results: The results of the gene expression assays showed that bromoacetic acid treatment increased the expression of key genes BAK, CASP3, and, CASP8. However, the expression of BIM decreased at all three time points compared with controls.
Conclusion: bromoacetic acid can induce cell death via intrinsic and extrinsic apoptosis pathways.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast Cancer, Gene Expression, Bromoacetic Acid

نویسندگان مقاله عنایت الله بهمن | Enayatollah Bahman Jahromi
Department of Biology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

لیلا جعفرنژاد | Leila Jafaarnejad
Msc Student, Department of Biology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

مینا وحدانی | Mina Vahdani
Msc Student, Department of Biology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

سمانه ذوالقدری جهرمی | Samaneh Zolghadri
Department of Biology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-783-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات