بیماری های پستان، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۲۸-۳۶

عنوان فارسی عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه‌ دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: خودآزمایی پستان ابزاری ساده، ارزان و بدون نیاز به فناوری جهت تشخیص زودهنگام سرطان پستان است و در بیشتر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه تنها شیوه واقع گرایانه کشف سریع سرطان پستان می‏ باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه‏ دار انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 450 نفر از زنان خانه‏دار 40-20 سال مراجعه‏ کننده به مراکز بهداشتی درمانی که به روش خوشه‏ ای چند مرحله ‏ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. داده‏ ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سازه‏ های مدل فرانظری جمع ‏آوری گردید. سپس در نرم‏ افزار SPSS19 وارد و برای داده‏ های نرمال از آزمون t و آنالیز واریانس یک طرفه و داده ‏های غیرنرمال کروسکال والیس، من ویتنی و تست دقیق فیشر استفاده شد.
یافته‏ ها: میانگین سنی زنان 2/5±7/30 سال بود. بر اساس سازه مراحل تغییر 9/32% زنان در مرحله پیش تفکر، 6/19% تفکر، 3/23% آمادگی، 2/18% عمل و 6% در مرحله نگهداری بودند. میانگین نمره سازه توازن تصمیم‏ گیری 57/0±33/2، فرآیندهای تغییر 82/0±51/2 و خودکارآمدی 81/0±61/1 بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه سطح تحصیلات و آگاهی رابطه معنی ‏داری را با سازه‏ های مدل نشان دادند (05/0>p).
نتیجه‏ گیری: با توجه به نتایج مطالعه اکثریت زنان مورد مطالعه رفتار خودآزمایی پستان را انجام نمی ‏دادند. لذا انجام مداخلات آموزشی به منظور ارتقای رفتار خودآزمایی پستان ضروری به ‏نظر می رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودآزمایی پستان، مدل فرانظری، زنان خانه‌ دار

عنوان انگلیسی Factors Affecting Breast Self-examination Behavior in Housewives in Birjand Based on the Transtheoretical Model
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Breast self-examination is a simple, inexpensive, and technology-free tool for early detection of breast cancer, and in most countries, specifically in developing countries, it is the only genuine way to detect breast cancer rapidly. So, the current study was done to determine the factors affecting breast self-examination behavior in housewives.
Methods: This descriptive-analytical study was done with 450 housewives aged 20-40 years visiting health centers in Birjand, South Khorasan. The sample was randomly selected using a multistage cluster sampling method. Data were collected through a researcher-made questionnaire consisting of demographic information and transtheoretical model constructs and then were entered into the SPSS 19 software. Variables of normal distribution were analyzed using t tests and one-way analysis of variance, while non-normal data were analyzed using the Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, and Fisher’s exact tests.
Results: The mean age of women was 30.7 ± 5.2 years. Based on the structure of the change steps, 32.9% of the women were at the precontemplation stage, 19.6% at the contemplation stage, 23.3% at the preparation stage, 18.2% at the action stage, and 6% at the maintenance stage. The mean score was 2.33 ± 0.57 for the decision structure, 2.51 ± 0.82 for the change process, and 1.61 ± 0.81 for the self-efficacy. Among the variables studied, the level of education and awareness showed a significant relationship with the model constructs (p < 0.05).
Conclusion: According to the results of the study, most women studied did not perform breast self-examination. Consequently, it is necessary to perform educational interventions to improve the behavior of breast self-examination.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast Self-Examination, Transtheoretical Model, Housewives

نویسندگان مقاله مریم میری | Maryam Miri
1Social Determinants of Health Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

میترا مودی | Mitra Moodi
2Department of Health Education and Promotion, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

محمدرضا میری | Mohammad Reza Miri
3Department of Health Education and Promotion, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

غلامرضا شریف زاده | Gholamreza Sharifzadeh
Department of Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

انسیه نوروزی | Ensiyeh Norozi
5Department of Health Education and Promotion, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-837-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات