بیماری های پستان، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۱۹-۲۷

عنوان فارسی تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: سرطان پستان دومین سرطان شایع و یکی از شایع‌ترین علل مرگ در زنان است. متاستاز نیز از چالش‌های پیش روی بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌باشد که بقای آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بقا و سنجش عوامل اثرگذار بر پیشرفت بیماری از زمان تشخیص با در نظر گرفتن متاستاز به‌عنوان حالتی میانی با استفاده از مدل بیماری- مرگ انجام شد.
روش بررسی: مطالعه گذشته‌نگر حاضر متشکل از 493 فرد مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به کلینیک امام خمینی شهر همدان طی سال1380 تا 1396 است. ابتدا اطلاعات مورد نیاز با استفاده از چک لیست از پیش تهیه شده از پرونده بیماران استخراج شد، سپس اثر متغیرهای زمینه‌ای و بالینی بر سیر طبیعی بیماری با استفاده از مدل‌های چندحالتی بررسی شد.
یافته‌ها: مخاطره وقوع متاستاز برای افرادی که اندازه تومور آنها بین 2 تا 5 سانتی‌متر و بیشتر از 5 سانتی‌متر بود بیشتر از افرادی است که اندازه تومور آنها کمتر از 2 سانتی‌متر بود  (79/1-10/1)28/1 و (91/3-25/1)48/2 =HR(%95CI)). افرادی که وضعیت استروژن، پروژسترون و فاکتور رشد اپیدرمی آنها مثبت بود بیشتر در خطر وقوع متاستاز بودند ((40/3-96/1) 58/2، (26/2-7/1)69/1، (31/2-29/1)73/1)= HR (%95CI).
نتیجه‌گیری: آموزش همگانی در مورد اهمیت معاینات دوره‌ای و تشخیص زودهنگام سرطان پستان همچنین شناخت علایم این بیماری می‏تواند به فرد در تشخیص به موقع بیماری کمک نماید. لذا بیمار می‏ تواند قبل از بزرگ‏تر شدن تومور و پیشرفت بیماری به پزشک مراجعه نماید که این کار به درمان به موقع بیماری کمک شایانی خواهد کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان پستان، مدل چند حالتی، بقا

عنوان انگلیسی Analyzing the Survival of Patients with Breast Cancer with a Multistate Model
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Breast cancer is the second most common cancer and one of the most common causes of death in women. Metastasis is also a challenge for breast cancer patients, affecting their survival. This study aimed to determine the survival rate and measure the factors affecting the progression of the disease from the time of diagnosis by considering metastasis as an intermediate condition using the disease-mortality model.
Methods: This retrospective study included 493 women with breast cancer referred to Imam Khomeini Clinic, Hamadan, between 2001 and 2017. First, the required information was extracted from patients’ files according to a checklist, and then the effect of background and clinical variables on the natural course of the disease was examined using a multistate model.
Results: The risk of metastasis for people whose tumor size was 2-5 cm and >5 cm was higher than that for people whose tumor size was <2 cm (HR, 1.28; [95% CI, 1.10-1.79]; and HR, 2.48; [95% CI, 1.25-3.91], respectively). People with estrogen-, progesterone-, and epidermal growth factor–positive tumors were at higher risk for metastasis (HR, 2.58; [95% CI, 1.96-3.40]; HR, 1.69; [95% CI, 1.7-2.26]; and HR, 1.73; [95% CI, 1.29-2.31], respectively).
Conclusion: Public education on the importance of periodic examinations and early detection of breast cancer, as well as recognizing the symptoms of the disease, can help a person detect the disease early. Therefore, the patient can see a doctor before the tumor gets bigger and the disease progresses, which will help in timely treatment of the disease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast Cancer, Multistate Model, Survival

نویسندگان مقاله رسول نجفی | Rasoul Najafi
1Student Research Center, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

میثم الفتی فر | Meysam Olfatifar
2Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهدی رازی | Mahdi Razi
3Student Research Center, Department of Nursing, Nursing and Midwifery Faculty, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

فاطمه امیری | Fatemeh Amiri
4Department of Biostatistics, Faculty of Medical, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-795-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات