طب جانباز، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۱۸۹-۱۹۵

عنوان فارسی مقایسه تحلیل ممیزی کلاسیک و رﮔﺮﺳﻴﻮن لجستیک دو حالتی در تفکیک مصدومان شیمیایی شهرستان سردشت به گروه‌های مواجه و غیرمواجه با گاز خردل
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of Classic Discriminant Analysis and Two-state Logistic Regression in Separation of Sardasht City, Iran, Chemical Victims to Mustard Gas Exposed and Non-Exposed Groups
چکیده انگلیسی مقاله Aims: The aim of this study was to separate the chemical victims of mustard gas into exposed to and non-exposed groups to sulfur mustard using classical discriminant analysis and two-state logistic regression and selection of the best analysis. Instrument & Methods: The present study is a historical group that was conducted from 2005 to 2014. By observation method and systematic sampling, 284 people were included in the study including 216 people from Sardasht City as an exposed group and 68 people from Rabat City as a control group who were in all respects compared to the case group. Using classical discriminant analysis and logistic regression methods, 32 quantitative variables were examined and finally these two methods were compared using rock curve analysis. SPSS 21 software was used for analysis. Findings: The 8 significant variables that had the highest ability to differentiate the groups (FEV1/FVC ratio, testosterone, cholesterol, phosphorus, conjugated bilirubin, red blood cell count, hemoglobin and hematocrit) were selected and entered into the main models. Using the rock curve, the cutting points of the variables were determined and the sensitivity and specificity values ​​for discriminant analysis were 78% and 77.5%, respectively, and its sub-curved surface was 81.2%. In differentiating the groups, testosterone index was the strongest variable and conjugated bilirubin factor was the weakest variable. In logistic regression model, FEV1/FVC, testosterone and phosphorus ratio variables were significant (p< 0.05). The sensitivity and specificity of this model were 80% and 75%, respectively, the rock curvature level was 81.4% and the value of R^2 was 0.308. Conclusion: In the separation of chemical victims, the classical discriminant analysis and logistic regression methods have similar results, but discriminant analysis is a more appropriate model due to the presentation of the diagnostic function.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Discriminant Analysis, Detection Function, Rock Curve, Logistic Regression, Chemical Victims, Iran

نویسندگان مقاله زهره بیگدلی | Z. Bigdeli
Department of Biostatistics, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

طوبی غضنفری | T. Ghazanfari
Safety Response Regulation Research Center, Shahed University, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

محمدمهدی نقی زاده | M.M. Naghizadeh
Non-Communicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences, Fars, Iran
مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فارس، ایران

ملیحه نصیری | M. Nasiri
Department of Biostatistics, Faculty of Nursing, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سقراط فقیه زاده | S. Faghihzadeh
Department of Biostatistics, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران


نشانی اینترنتی http://ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-1642-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تشخیص و درمان بیماری‌های جانبازان یا معلولان
نوع مقاله منتشر شده توصیفی و نظرسنجی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات