طب جانباز، جلد ۱۲، شماره ۳، صفحات ۱۶۵-۱۷۲

عنوان فارسی مقایسه اثربخشی دو مداخله معنوی – مذهبی و امیددرمانی در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of the Effectiveness of Two Religious–Spiritual and Hope Interventions on Reducing Stress, Anxiety and Depression of Spouses of Veterans with PTSD
چکیده انگلیسی مقاله Aims: The present study aimed to compare the effects of religious-spiritual intervention and hope therapy on reducing stress, anxiety, and depression of spouses of veterans with  the post-traumatic stress disorder (PTSD). Materials & Methods: Using the pretest-posttest design with a control group and follow-up, this quasi-experimental study was conducted among spouses of veterans who had referred to Sadr hospital in Tehran since 2003 to 2016. The participants were randomly assigned into two experimental groups and one control group (each group 17 persons). The data were collected using the Secondary Traumatic Stress Scale (STSS-17) and Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21). The experimental groups 1 and 2 were trained three times a week in eight sessions. A week after termination of training sessions, posttest was administered for the two experimental groups and the control group. Three months after termination of training program, participants were tested again to follow up the training effects. To compare the effectiveness of the approaches, two-way multivariate analysis of variance (MANOVA) mixed design was used. Findings: Both religious-spiritual and hope interventions significantly reduced stress, anxiety, and depression of spouses of veterans with PTSD compared to the control group and also the effects have been stable after a three-month follow-up (p< 0.01). Whereas, there was no significant difference between the effectiveness of these two interventions on reducing stress, anxiety, and depression of spouses of veterans compared to the control group (p>0.05). Conclusion: The two religious-spiritual and hope approaches are effective as interactive interventions on reducing stress, anxiety, and depression of spouses of veterans with PTSD, and there is no reference between them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spirituality, Religion, Hope, Psychological Stress, Anxiety, Depression

نویسندگان مقاله منیژه تقوی | M. Taghavi
Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

کیانوش هاشمیان | K. Hashemian
Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

جعفر بوالهری | J. Bolhari
Spiritual Health Research Center, School of Behavioral Sciences and Mental Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-1666-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تشخیص و درمان بیماری‌های جانبازان یا معلولان
نوع مقاله منتشر شده توصیفی و نظرسنجی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات