تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۰۵۶-۶۳

عنوان فارسی بررسی علل مرگ و میر مادران در فاصله‌ ی سال ‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ در استان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه :کاهش میزان مرگ و میر مادران بدون آگاهی از علل و میزان دقیق آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این مطالعه با تعیین علل مستقیم و غیرمستقیم مرگ و میر مادران ، بررسی گزارش‌های اتوپسی و مراقبت‌های بهداشتی به بررسی دقیق این موضوع در استان اصفهان در سال‏های1390-1385 می‌پردازیم. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی است. .جمعیت مورد مطالعه مادران بارداری بودند که از شروع سال 85 تا پایان سال 90 طی دوران بارداری تا 42 روز پس از زایمان در استان اصفهان فوت کردند. لیست بیماران از معاونت درمان اخذ شد و پرونده هر بیمار بررسی شد. گزارش اتوپسی و صورت جلسه کمیته‌ مرگ و میر مادران باردار مطالعه شد. یافته‌ها :در 67 مورد مطالعه شده بیشترین آمار مربوط به سال 89 با 14 مورد می‌باشد. بیشترین علت فوت بر اساس یافته‌های بالینی و گزارش اتوپسی، خونریزی ( آتونی ) می‌باشد و بین این دو علت هماهنگی معنادار بود      ) 001/0P<).72% علل مرگ مستقیم، شامل خونریزی پس از زایمان (6/32٪)، عوارض ناشی از فشار خون (26٪)، ترومبوآمبولی (3/17٪) و 28% علل مرگ، غیرمستقیم که بیماری قلبی با3/47 % شایع‌ترین عامل غیرمستقیم مرگ بوده است. بیشترین مشکل در مراقبت‌های کل دوران بارداری، نامطلوب بودن خدمات ارائه شده، اشکال در فوریت‌های زایمانی و ثبت ناکامل اطلاعات بوده است. نتیجه‌گیری: در این مطالعه با توجه به  تمام عوامل درگیر، بیشترین میزان مرگ مربوط به خونریزی، عوارض ناشی از فشار خون و بیماری قلبی بوده است. کاهش این میزان می‌تواند از طریق آموزش و افزایش سطح آگاهی جامعه، بهبود پوشش و خدمات ارایه شده طی مراقبت‌های کل دوران بارداری، ارتقا تجهیزات و بهبود خدمات در دوران زایمان تحقق یابد. واژه‌های کلیدی : مرگ و میر مادران باردار، حاملگی، خونریزی پس از زایمان، اتوپسی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigate the causes of maternal morbidity during 2006-2011 in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Background: The problem of maternal deaths cannot be solved without having accurate information about the number and causes of these deaths. The aim of this study was to determine the exact cause of maternal deaths during childbirth in Isfahan, Iran in 2006_2011. This was made by determining the direct and indirect causes of maternal deaths, autopsy reports and prenatal care. Methods: In a descriptive, analytical and cross sectional study the list of  women who died from the beginning of the pregnancy till 42 days after delivery in 2006_2011 was obtained from the department of health. The files of these mothers were studied along with the autopsy reports and health department documents. Findings: in 67 cases that were studied the most maternal mortality occurred in 2010 with 14 deaths. The most common cause of death according to both clinical findings and autopsy reports was bleeding (Atony). There was a significant relationship between autopsy reports and clinical findings (P< 0.001).72% of maternal deaths were due to direct causes; bleeding (36.2%), Hypertensive complication (26%), Thromboembolism (17.3%) and 28% due to indirect causes with cardiac being the most common (47.3%). Incomplete recording of data, lack of a rapid response team protocol in emergent situations and insufficiency in the services given were the most problem in the prenatal care. Conclusion: in this study considering all the aspects due to maternal deaths the most common cause was bleeding, hypertensive complication and cardiac. Reducing maternal deaths could be achieved by giving education to people, increasing the quality and the coverage of prenatal care and providing more equipment for hospitals. Key word: Autopsy, Maternal Mortality, pregnancy
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهه زارعان |
استاديار گروه زنان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، ايران

رويا بينا |
دانشجوي پزشکي عمومي ، دانشکده پزشکي ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2170
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات