تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۰۴۶-۵۵

عنوان فارسی بررسی اثربخشی آموزش روان‌درمانی مبتنی بر نظریه فِریش بر کیفیت زندگی مراجعان شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کیفیت زندگی افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در رضایت آنان از زندگی ایفا می‌کند و رضایتمندی از زندگی عامل مؤثری در بهداشت روانی افراد جامعه می‌باشد. بنابراین شناخت روش‌ها و شیوه‌های آموزش کارآمد و مؤثری که بتواند در جهت افزایش کیفیت زندگی افراد مؤثر واقع شود گامی مهم و اساسی در ارتقا رضایتمندی و در نتیجه افزایش بهداشت روانی آنان محسوب می‌گردد. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش روان‌درمانی مبتنی بر نظریه فِرِش بر کیفیت زندگی افراد مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بوده، جامعه آماری این پژوهش افراد مراجعه کننده به 3 مراکز مشاوره شهر اصفهان (مرکز مشاوره دولتی دانشگاه صنعتی، مرکز مشاوره بوستان، مرکز مشاوره الفبای زندگی) در سال 1391 بودند. نمونه پژوهش شامل 32 افراد مراجعه کننده بود که از بین افراد در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. مراجعه کنندگان گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه در هشت هفته تحت آموزش به شیوه کیفیت زندگی درمانی قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF) بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05/0

کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effectiveness of psychotherapy training based on Frisch's theory on the quality of life of clients in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Background: people's Quality of Life plays an important role in their life satisfaction and life satisfaction is an important factor in the mental health of the society. Therefore, knowing efficient and effective methods and techniques that can be effective in increasing the quality of life, is considered as an important step in improving individuals 'satisfaction and increasing their mental health. The aim of this study was investigating the effectiveness of psychotherapy training based on Frisch's theory on the quality of life of who referred to counseling centers in Isfahan. Methods: This study was a semi experimental one with pretest, posttest and control group. The statistical population was the individuals who referred to 3 counseling centers (the counseling centers of Isfahan University of Technology, Boostan and alefabye zendegi) in autumn and winter of 2012. Research sample included 32 individuals who were selected from available samples and then allocated into two groups of experimental and control groups. The experimental groups were trained in quality of life therapy for 8 sessions in eight weeks. At the end, both groups had received posttest. The measurement instrument was World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire. Data were analyzed with Covariance and Mancova Analysis through SPSS-18. Findings: The results showed that there were significant differences between the scores of quality of life in experimental and control groups in posttest. It means that quality of  life therapy  was effective on the referees 'quality of life  (P< 0/01).The results also revealed that quality of life therapy has increased  the scores of both groups in posttest in physical health, psychological health, social relationships and environmental health dimensions (P< 0/05) Conclusion: This study indicated the efficacy of Quality of Life Therapy on quality of life. The results of this study confirmed the effectiveness of the psychotherapy based on Friesch's theory on increasing quality of life and life satisfaction.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Training, Psychotherapy, Frisch&apos,s theory, Quality of life

نویسندگان مقاله عليرضا روشنفر |
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي،گروه معارف ، اصفهان، ايران.

زهرا پاداش |
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

سمانه مختاري |
کارشناس ارشد مشاوره

زهرا ايزدي خواه |
استاديار، گروه روانشناسي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1279
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2473516.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات