تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۰۳۴-۴۵

عنوان فارسی پیش بینی عوامل موثر بر عود مصرف مواد مخدر در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون درمراکز درمان اعتیاد شهر همدان با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از چالش‌های عمده کنونی در درمان نگهدارنده با متادون میزان ماندگاری بر درمان یا پیشگیری از عود اعتیاد می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر عود اعتیاد در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در مراکز درمان اعتیاد شهر همدان صورت گرفت. روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در بهار و تابستان سال 1392 بر روی 384 نفر از بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان اعتیاد شهر همدان انجام شد. نمونه‌گیری به صورت طبقه‌بندی با انتساب متناسب انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه طراحی شده بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و متغیرهای دموگرافیک بود و پرسشنامه‌ها به صورت خودگزارش‌دهی و مصاحبه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و بهره‌گیری از آنالیز رگرسیون و کای دو صورت گرفت. یافته‌ها: میزان عود در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون 2/48٪ بود. وسوسه، فشار دوستان، افسردگی و کم بودن دوز دارویی متادون از مهمترین دلایل عود بودند. آنالیز رگرسیون نشان داد سازه‌های حساسیت درک شده، منافع درک شده و خودکارآمدی پیش‌بینی‌کننده‌های قوی‌تری برای عود بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد مدل اعتقاد بهداشتی بتواند در برنامه‌های مداخله‌ای پیشگیری از عود کاربرد داشته باشد. واژه‌های کلیدی: عود سوء مصرف مواد مخدر، درمان نگهدارنده با متادون، مدل اعتقاد بهداشتی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Predictive factors of relapse among patients treated with methadone maintenance treatment referred to addiction centers in Hamadan based on health belief model
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the major challenges in current methadone maintenance treatment retention rates in the treatment and prevention of relapse addiction. The aim of this study was determine the factors influencing relapse based on health belief model. Methods: A cross-sectional study was conducted among 384 patients on methadone maintenance treatment referred to addiction clinic in Hamadan, which was randomly selected with the proportional to size among addiction clinic for participation in this study. A questionnaire designed by health belief model and demographic variable and data were completed by interviews and self-report. Data were analyzed by SPSS version 19 using chi-square, and logistic regression statistical tests. Findings: Almost 48.2% of the participants had history of relapse at last one. Temptation, peer pressures, depression and low dose of methadone were most reason for relapse. The best predictors for relapse were perceived benefit, perceived susceptibility and self-efficacy. Conclusion: According to the results, it seems HBM can be used in training programs to prevent of relapse.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Relapse, Methadone Maintenance Treatment, Health Belief Model

نویسندگان مقاله علي افسر |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

سعيد بشيريان |
استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

جلال پورالعجل |
دانشيار، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

سيد محمد مهدي هزاوه اي |
استاد، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

الهه وطن نواز |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران

فاضل زينت مطلق |
مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، ياسوج، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1534
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات