تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۰۱۹-۳۳

عنوان فارسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر در نوجوانان پسر دبیرستان‌های اهواز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کاهش سن اعتیاد و رشد سریع وابستگی به مواد در افراد زیر 18سال، اولویت آموزش مهارتهای اجتماعی جهت پرهیز از مواد در این گروه را آشکار می سازد.  مطالعه حاضر به سنجش تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برخودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر در دانش آموزان پسر شهر اهواز پرداخته است. روش‌ها: این پژوهش نیمه تجربی برروی دانش آموزان پسر پایه اول دو دبیرستان ناحیه 3 شهر اهواز با تخصیص تصادفی در سال تحصیلی 92-91 انجام شد. در هریک از مدارس آزمون و کنترل 60 نفر(جمعاً120نفر) به روش تصادفی انتخاب شدند. مداخله فقط درگروه آزمون، شامل آموزش مهارتهای اجتماعی در پرهیز از مواد مخدر باتلفیق سازه خودکارآمدی بندورا و مبتنی بر یادگیری فعال بود. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه های خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر و مهارتهای اجتماعی پاسخ دادند. داده ها با آزمون تی مستقل و زوجی آنالیز گردید. یافته‌ها: میانگین خودکارآمدی آن پرهیز از مواد مخدر بین پسران دو گروه آزمون وکنترل در پیش آزمون تفاوت معناداری نداشت، اما در پس آزمون بین میانگین های دو گروه  تفاوت معناداری مشاهده گردید(05/0P<). مداخله آموزش موجب افزایش قابل توجه و معنادار میانگین نمره مولفه خودکارآمدی در موقعیت اجتماعی از97/2±36/18 به 43/1±73/19 (001/0=P) و خودکارآمدی در موقعیت هیجانی از30/10±83/58 به 98/2±85/63 (001/0=P) شد. نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی در افزایش خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر به ویژه در موقعیت اجتماعی و هیجانی موثر بوده است. لذا آموزش مهارت‌های اجتماعی با هدف ارتقا خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر در موقعیت های فوق، می تواند به منزله رهیافت مقابله ای در آموزش نوجوانان مدنظر قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: مهارت‌های اجتماعی، خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر، پسران دانش‌آموز، مداخله آموزشی، اهواز 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Impact of Social Skills on Drug Abstinence Self-Efficacy amongst boys Students in Ahwaz City/Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Reducing drug-related issues less than 18 years of age and increasing population of this group of addiction emphasizes importance of educating social skills for reinforcing drug assistance self-efficiency in this social group. The study was aimed to measure impact of social skills on drug abstinence self-efficacy amongst male students in Ahwaz city, southwest Iran. Methods: With semi-experimental method, the first year of high school boys participate in the study from two schools of district 3 in department of education of Ahwaz city in the Sem. 2012-13 grouped into control and experiment groups. About 60 pupils from each school were sampled by multi-stage sampling. They reply to ASES and TISS scales before and after education. Intervening experimental group was educating drug assistance self-efficiency combined with self-efficiency structure of Bandora's Social Cognitive Theory via active learning. Independent and paired t tests were conducted to interpretation data. Findings: the results indicate that there is no statistical significant within school boys in drug assistance self-efficiency before intervening, but there was a significant difference between means of two groups post-test (P< 0.05). It can be concluded that in training intervention has been effective in improving drug avoidance self-efficacy. Conclusion: increasing cognitive and coping skills by education of social skills will reinforce potential of self-efficiency in drug assistance among pupils. Additionally, it impact on tendency to use addictive substances and preventing drug abuse. It suggested that conducting training materials based on introducing social skills with strengthening self-efficiency in drug assistance was taken into consideration of parents and authorities in education policies. The method could be used coping approach in teaching teens.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Social Skills, Drug Abstinence Self-Efficacy, School Boys, Educational Intervention, Ahwaz

نویسندگان مقاله زهرا رئيسي |
گروه بهداشت عمومي، مرکز عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

فرشته زماني علويجه |
گروه بهداشت عمومي، مرکز عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

عبدالرحيم اسدالهي |
پژوهشگر ارشد انيستيتو کيفيت زندگي، دانشگاه ديکين، ملبورن استراليا (مدرس دانشکده بهداشت دانشگاه جندي شاپور اهواز)، اهواز، ايران

شراره رستم نياکان کلهري |
گروه بهداشت عمومي، مرکز عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ، اهواز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1466
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات