تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۰۱۱-۱۸

عنوان فارسی نیازسنجی آموزشی کارکنان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی دزفول در زمینه دوره های آموزش ضمن خدمت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، کارکنان سازمان را در حل مشکلات، اخذ تصمیمات و تجزیه و تحلیل شغلی تواناتر ساخته است. برنامه‌های آموزشی کارکنان باید بر اساس نیازسنجی آموزشی انجام شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشکده علوم پزشکی دزفول در دوره‌های آموزش ضمن خدمت در سال 1391 انجام شد. روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی بر روی 1800 نفر از کارکنان دانشکده علوم پزشکی دزفول انجام شد. نمونه‌گیری به صورت غیر تصادفی و مبتنی بر هدف بود. ابزار گرد‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر اطلاعات جمعیت‌شناختی و سؤالات تخصصی در حیطه‌های مهارتی و مشکلات اجرایی بود. جهت تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از اعتبار محتوی و آزمون مجدد استفاده شد. اطلاعات به وسیله نرم‌افزار SPSS ویرایش 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بالاترین نیاز آموزشی در بین کلیه حیطه‌های آموزشی، مربوط به مهارت‌های فنی و عملیاتی (01/1±18/4) و کمترین آن مربوط به مهارت های نظری و ادراکی (89/0±87/3) بود. بیشترین نیاز آموزشی در حیطه مهارت‌های فنی، به رسته بهداشتی درمانی، در مهارت‌های نظری، به رسته اداری مالی و در مهارت‌های ارتباطی ، به رسته بهداشتی درمانی اختصاص داشت. نتیجه‌گیری: مهارت‌های فنی و عملیاتی و نیازهای روزانه کارکنان، مهم‌ترین نیازهای کارکنان محسوب می‌شود و لازم است در تنظیم برنامه‌های سالیانه مد نظر قرار داده شود. واژه‌های کلیدی : نیازسنجی آموزشی، آموزش ضمن خدمت، مهارت‌های آموزشی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Educational need assessments of employees affiliated to Dezful University of Medical Sciences regarding in-service educational courses
چکیده انگلیسی مقاله Background: In-service educational courses have made the organization employees more capable of solving problems, making decisions and analyzing the job. Educational programs should be based on educational needs. So aim of present research was to determinate Educational need assessments of employees affiliated to Dezful University of Medical Sciences regarding in-service educational courses in 2012. Methods: This descriptive-analytic study was carried out on 1800 participants affiliated to Dezful University of Medical Sciences. There was a Non-random and purposeful sampling.  Data collection instrument was consisted of demographic information, special questions about the three studied domains of skills and Administrative problems of the employees' duties. Content validity and test-re-test was performed to assess validity and reliability of the questionnaire. The data were analyzed by SPSS15.  Findings: The results showed that the highest educational need was technical and operational skills with mean score of 4.18± 1.01 and the lowest educational need was theoretical and conceptual skills with mean score of 3.78± 0.89. The most educational need in technical and operational skills domain was related to employees in categories of treatment- health, in theoretical and conceptual skills domain was related to employees in categories of financial- administrative and in communication and human skills domain was related to employees in categories of treatment-health.  Conclusion: Technical and operational skills and daily needs of employees are the most important educational needs and educational planners need to consider these in their annual plan. Key Words: Educational need assessments, in-service educational courses, educational skills
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مريم مظاهري |
دانشجوي دکتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، کارمند دانشگاه علوم پزشکي دزفول، دزفول، ايران

نصرت بهرامي |
کارشناس ارشد مامايي، عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي دزفول، دزفول، ايران

الهه توسلي |
ددانشجوي دکتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

مهناز خلفه نيلساز |
دانشجوي دکتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

عليرضا خسروپناه |
پزشک عمومي، ستاد مرکزي، معاونت پشتيباني، دانشگاه علوم پزشکي دزفول، دزفول، ايران

علي معظمي گودرزي |
دانشجوي دکتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1189
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات