تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۰۰۰-۱۰

عنوان فارسی تأثیر آموزش بهداشت بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای ایمن عبور از خیابان در دانش آموزان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آسیب‌های عابرین پیاده و کودکان یکی از دلایل مهم مرگ و ناتوانی است و پیشگیری از این امر نیازمند راهبردهای آموزشی و اجرای مداخلات جامع می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در ارتقا رفتارهای ایمن عبور از خیابان دانش‌آموزان چهارم ابتدایی شهر تهران انجام گردید. روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی شاهددار تصادفی بر روی 160 دانش‌آموز چهارم ابتدایی(80 دختر و80 پسر) که به صورت تصادفی از مدارس منطقه 4 شهر تهران انتخاب شده بودند، در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. بعد از تعیین نیازها در چارچوب نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، مداخله آموزشی طراحی و برای گروه آزمون به اجرا در آمد. 2 ماه پس از اتمام مداخله آموزشی هر دو گروه پیگیری و در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریی SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.   یافته‌ها: در مرحله قبل از مداخله بین دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک، رفتار و سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده که شامل، قصد رفتاری، توانمندی درک شده، اعتقادات کنترلی، انگیزه پیروی، اعتقادات هنجاری، ارزشیابی پیامد و اعتقادات رفتاری بودند، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. پس از انجام مداخله، بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر سازه‌های قصد رفتاری          (0001/0P<) ، توانمندی درک شده (0001/0 P<)، اعتقادات کنترلی (0001/0P<) ، انگیزه پیروی (0001/0P<)، اعتقادات هنجاری (0001/0P<)، ارزشیابی پیامد (0001/0P<)، اعتقادات رفتاری (0001/0P<) و رفتارهای ایمن عبور از خیابان          (0001/0P<) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که مداخله آموزشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده می‌تواند سبب ارتقا رفتارهای ایمن عبور از خیابان دانش‌آموزان گردد. واژه‌های کلیدی: آموزش بهداشت، نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، عابرین پیاده، رفتار ایمن، دانش‌آموزان  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of an educational intervention based on planned behavior theory in promoting safe behaviors crossing the street in students
چکیده انگلیسی مقاله Background: Pedestrian injuries are a significant source of mortality and disability among children and Prevention of it requires educational strategies and comprehensive approaches. This study was done to determine The effect of health education based on Planned Behavior Theory (TPB) in promotion of safe Behaviors in crossing the road among students, who are in four-grade in the primary school in Tehran  City, in 2010-2011. Methods: In this experimental study, 160 students (80 girls and 80 boys) were selected randomly from among schools of Districts 4 of Tehran and were categorized in two group of experimental and control, 80 in each group.  After need assessment based on planned behavior theory, suitable educational intervention was designed and implemented for the experimental group. The data were collected by the questionnaire. Two groups were followed-up two-month after completion of intervention. Finally data collected and analyzed by SPSS16 software. Findings: There were no significant differences in demographic factors and constructs of model between the two groups before intervention. Significant differences were observed in behavioral intention(P< 0/0001), perceived power(P< 0/0001), control beliefs(P< 0/0001), perceived behavioral control(P< 0/0001), motivation comply(P< 0/0001), normative beliefs(P< 0/0001), outcome evaluation(P< 0/0001), behavioral beliefs(P< 0/0001), and safe behaviors of crossing the road (P< 0/0001) between the two groups after intervention. Conclusion: Our findings showed that educational intervention based on planned behavior theory can be an effective method in promotion of safe Behaviors in crossing the road in students. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله health education, planned behavior theory, pedestrian, safe behavior, student

نویسندگان مقاله علي رمضان خاني |
دکتراي آموزش بهداشت، عضو هيئت علمي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

مهناز خلفه نيل ساز |
دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

طاهره دهداري |
دکتراي آموزش بهداشت، عضو هيئت علمي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران

حميد سوري |
دکتراي اپيدميولوژي، عضو هيئت علمي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

الهه توسلي |
دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

مهدي خزلي |
دانشجويي دکتراي آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران

فاضل زينت مطلق |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت؛ مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت. دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، ياسوج، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1257
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات