تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۸۹-۹۹

عنوان فارسی بررسی میزان تأثیر آموزش بر دانش و نگرش مدیران مدارس ابتدایی شهرستان برخوار در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ( Health safety and Environmental Management System)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: وجود معضلات بهداشتی و جنبه‌های خطر ساز و نیز پیامدهای زیست محیطی که روز به روز ذهن کارشناسان و دست‌اندرکاران سلامت و محیط زیست را به خود مشغول کرده باعث گردید تا دولت‌ها در پی راه چاره بوده و امکانات خود را در راه بهبود وضعیت بهداشتی و زیست محیطی جوامع به کار گیرند. وجود آگاهی و دانش مدیریت سلامت در مسؤولین مهمترین رکن در ارتقا و حفظ بهداشت محیط مدارس و ایمنی دانش‌آموزان است. هدف این مطالعه تأثیر آموزش بر دانش و نگرش مدیران مدارس ابتدایی در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست است. روش‌ها: در این مطالعه که از نوع کاربردی و به روش شبه آزمایشی انجام گردید مدیران مدارس ابتدایی به تعداد 46 نفر به  عنوان جمعیت مورد مطالعه انتخاب شده و کارگاه آموزشی 2 روزه برای آنها برگزار شد. قبل از اجرای کارگاه آموزشی توسط پرسش‌نامهمحقق ساخته دانش و نگرش آنان سنجیده شد و پس از اجرای کارگاه آموزشی نیز دانش و نگرش آنها توسط همان پرسش‌نامهها محاسبه گردید و داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون t تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین نمره حاصل در پرسش‌نامهدانش در سه زمینه بهداشتی ایمنی، سیستمی و محیط زیستی قبل از مداخله آموزشی 45 به دست آمد که پس از انجام مداخله به 82 ارتقا پیدا کرد به عبارت دیگر از سطح ضعیف به سطح خیلی خوب رسید و در زمینه نگرش مدیران نیز میانگین نمره آنها قبل از مداخله در سه زمینه فوق الذکر73 بود که پس از مداخله آموزشی به 81 ارتقا پیدا کرد. به عبارت دیگر از سطح خوب به خیلی خوب رسید. نتیجه‌گیری: هدف از استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در یک سازمان حفظ سلامتی کارکنان آن سازمان می باشد.  مدرسه نیز به عنوان مصداق یک سازمان نیازمند چنین سامانه ای است . به ویژه این نکته که در بردارنده وظیفه خطیر آموزش و پرورش دانش آموزان می باشد. در این پژوهش به وضوح نقش آموزش در ارتقای سطح دانش، نگرش مدیران مدارس ابتدایی در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست  نشان داده شده است. واژه‌های کلیدی: مداخله آموزشی، دانش، نگرش، مدیر، سامانه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Survey of education effect on knowledge and attitude of elementary schools principals in Borkhar city in establishment of environment and Health Safety Management system
چکیده انگلیسی مقاله Background: Existence the risk of health problems as well as the environmental consequences of the growing environment to the mental health professionals involved owe in hand to the government in the way of their way to improve of health and environmental facilities societies employ considering the focus sustainable Development of human say serious consideration and careful planning in order to provide a healthy environment in the schools of the important tasks systematic health education system of the country management knowledge and awareness of the health authorities the most important element of safety in the school environment ,school health education. The purpose of this study was to evaluate the effect of education on knowledge and attitude of elementary school principals in the area of safety, health and environmental management system. Methods: this study has practical solidarity. All elementary school principals were selected as the population for their two-day. Training workshop was held. Before the shop, their attitudes were measured by the questionnaires of Knowledge and the attitude of the work shop was calculated by the same questionnaires and data a achieved by software SPSS -20 testing was analyzed. Findings: data on Knowledge and attitude questionnaires in the field of environmental health and safety system was improved compared to pre – intervention training. Thus, the average score of 45 managers before education was improve after intervention 82 In other words, from weak to reach very good level. Attitudes of managers and their scores before the intervention was 73 to 81 was elevated in other words, the sure face was good to very good. Conclusions: the purpose of the safety management system of sanitation and environmental health of an organization is its staff. School as an example of such a system requires a particular critical task that involves education student. In this research clearly the role of education in improving knowledge and attitude of elementary school principals in the area of environmental health safety management system has been shown Keyword: Educational intervention, Knowledge, Attitude, Manager, System
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فيروزه مصطفوي داراني |
استاديار، عضو هيأت علمي گروه آموزش سلامت و ارتباطات اجتماعي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم لاريجاني |
استاديار، گروه علمي آموزش محيط زيست، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران

مسعود سعيدي |
کارشناس ارشد آموزش محيط زيست، مسؤول واحد بهداشت حرفه‌اي، مربي، آموزشگاه بهورزي شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1278
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات