تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۶۸-۷۵

عنوان فارسی بررسی سطح آگاهی و عملکرد ایمنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با مسمومیت با گاز منواکسید کربن ( گاز گرفتگی)
چکیده فارسی مقاله چکیده: زمینه و هدف: منواکسید کربن گازی بی رنگ ، بی بو، بی مزه و غیر محرک است که در احتراق ناقص مواد کربن دار به ویژه در محیطهای بسته  تولید می شود این مطالعه با هدف  بررسی  سطح آگاهی و عملکرد  ایمنی کارکنان افراد در مورد مسومیت با منوکسید کربن انجام شد.  روش بررسی: این مطالعه بر روی 188 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. ابزار مورد استفاده برای بررسی پرسشنامه ای ساختار یافته ای  متشکل از  سوالاتی در زمینه های  اطلاعات کلی، سطح آگاهی و عملکرد ایمنی بود که به روش خود گزارش دهی تکمیل گردید.  داده ها  با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-13 و سطح معنی داری 05/0  مورد  تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: اغلب افراد مورد بررسی  از سطح آگاهی بالایی  و سطح عملکرد ایمنی متوسطی برخوردار بودند. از بین متغیرهای مورد بررسی، ارتباط بین سن و عملکرد (008/0 p=) ، جنس و عملکرد (003/ 0 p=) و نیز  ارتباط بین تجربه ی عوارض خفیف گازگرفتگی و  سطح آگاهی ) 026/  0 P=) معنا دار بود.    نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد برای بهبود سطح عملکرد ایمنی افراد در مورد اقدامات مربوط به پیشگیری از مسمومیت با منوکسید کربن، لازم است برنامه های آموزشی و نظارتی بیشتری در این زمینه انجام شود.   
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسمومیت با منوکسیدکربن، عملکرد ایمنی ، سطح آگاهی

عنوان انگلیسی Survey the level of awareness and safety performance of Among Staffs of Shiraz University of medical sciences about carbon monoxide poisoning
چکیده انگلیسی مقاله Background: Carbon monoxide is a colorless, odorless, tasteless and non-irritating gas which produces due to the incomplete combustion of carbon-containing materials in closed environments. The aim of this study was the survey of the level of awareness and safety performance of people about carbon monoxide poisoning. Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 188 staffs of Shiraz University of medical sciences. The study was conducted using a structured questionnaire consist of questions regarding general information, awareness level and safety performance. The questionnaire was completed through self-statement. Data were analyzed using SPSS-13. The level of significance was considered 0.05. Findings: Most of the subjects had high level of risk awareness and medium level of safety performance. The results of this study were showed that age and sex of studied subjects had significant association with safety performance. Moreover, the association of past experience of mild carbon monoxide poisoning symptoms with level of awareness was significant (P=0.026). Conclusions: The result of this study showed that to improve the level of safety performance regarding carbon monoxide poisoning prevention, it is necessary to do more training and supervisory measures. Keyword: Carbon monoxide poisoning, Safety performance, Awareness
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدي جهانگيري |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز،‌ شيراز، ايران

صغرا اميني |
کارشناس بهداشت حرفه اي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

معصومه قديم |
کارشناس بهداشت حرفه اي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

همزه صالح زاده |
کارشناس ارشد اپيدميولوژي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت وتغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز،‌ شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1582
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات