تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۵۸-۶۷

عنوان فارسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد زنان در مورد پاپ اسمیر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع بین زنان است و این در حالی است که علی‌رغم اکثر سرطان‌ها این سرطان با انجام آزمایش پاپ اسمیر قابل تشخیص و پیشگیری است.اغلب سرطان‌های تهاجمی دهانه رحم در زنانی دیده می‌شود که به طور منظم اقدام به انجام پاپ اسمیر نکرده‌اند. این مطالعه اثرات برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد زنان خمینی شهر در مورد اقدام به انجام پاپ اسمیر را بررسی کرده است. روش‌ها:این مطالعه به صورت مداخله‌ای آینده‌نگر بر روی 124 زن تحت پوشش دو مرکز بهداشتی درمانی خمینی شهر انجام شد که به طور تصادفی در دو گروه شاهد و مورد قرار گرفته و از نظر عملکرد و مشخصات دموگرافیک یکسان‌سازی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تأیید شده بود و شامل بخش‌های آگاهی،اجزای مدل و عملکرد و مشخصات دموگرافیک بود. پرسشنامه در دو مرحله قبل و یک ماه بعد از مداخله تکمیل شد. نتایج به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل و از آزمون‌های تی‌مستقل، تی‌زوج و کای اسکوئر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که نمرات آگاهی زنان گروه مورد بعد از مداخله به طور معنی‌داری از گروه شاهد بیشتر بود (001/0P<). همچنین نمرات حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و موانع درک شده گروه مورد بعد از مداخله به طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد بهبود داشت. (001/0P<) اقدام به انجام پاپ اسمیر نیز در گروه مورد(53 نفر یا 5/85٪) به طور معنی‌داری بعد از مداخله نسبت به گروه شاهد افزایش داشت (001/0P<). نتیجه‌گیری:یافته‌های این مطالعه نشان داد که آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی تأثیر مثبت بر اقدام به موقع جهت انجام پاپ اسمیر داشته است. واژه‌های کلیدی: سرطان دهانه رحم، پاپ اسمیر، آموزش بهداشت، مدل اعتقاد بهداشتی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Educational Program Based on Health Belief Model on the Practice of Women about Pap Smear
چکیده انگلیسی مقاله Background: Cervical cancer is the most common malignancy among women. Unlike most cancers, cervical cancer is avoidable the early detection of this cancer is done by a test called Pap Smear. Most cases of this cancer are found among women who haven't done this test. The aim of this study is to examine   effect of educational program based on HBM Model on the practice of women about Pap smear. Methods: This survey is a quasi –experimental study that was done on 124 women live in khomeinishahr city that   randomatically place into two case and control groups. The necessary information was collected with a researcher – planned questionnaire which was designed based on reliable sources. The questionnaire was designed in four different parts Demographic details, Practice. Knowledge and Model sections. Questionnaire was filled out by the two groups pre and post of intervention. For analyzed of data was used SPSS software and paired T-test, Independent T-test   and chi-square test were used. Findings: At the post test, Women in experimental group had significantly higher scores on knowledge (P<.001) perceived susceptibility (P<.001), perceived severity (P<.001) perceived benefits (P<.001) and perceived barriers (P<.001) as well as taking health action (pap smear) (P<.001) Conclusion: The finding of this study support the feasibility of the educational program based on HBM to improvement practice of women about Pap smear.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pap smear-Cervical Cancer- HBM Model-Health Education

نویسندگان مقاله سيد محمد مهدي هزاوه اي |
دکتراي تخصصي آموزش بهداشت، استاد گروه خدمات بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان ،ايران

مريم رحمتي |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت،گروه خدمات بهداشتي،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران

اکبر حسن زاده |
کارشناس ارشد آمار زيستي، مربي گروه آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1285
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات