تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۴۹-۵۷

عنوان فارسی بررسی نگرش و هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده ماندگاری در درمان نگهدارنده با متادون
چکیده فارسی مقاله مقدمه: میزان ماندگاری در درمان نگهدارنده با متادون از شاخص های بسیار مهم در درمان اعتیاد می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش و هنجارهای انتزاعی ماندگاری در درمان نگهدارنده با متادون در بین معتادان استان کهکیلویه و بویر احمد انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی مقطعی می باشد که در بین معتادین مرد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد که در حال دریافت درمان نگهدارنده با متادون بودند، انجام شد. نمونه گیری به صورت سیستماتیک با انتساب متناسب از بین مراکز ترک اعتیاد موجود در هر یک از شهر های مختلف استان صورت گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 21 مورد توصیف قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سن شرکت کنندگان 94/8±58/33 با دامنه 16 تا 53 سال بود. در بین سوالات سازه نگرش به ترتیب کاهش تاثیر آسیب مواد بر سلامتی، ارتباط بهتر با اطرافیان و کاهش هزینه های زندگی، و در بین سوالات سازه هنجارهای انتزاعی، تایید خانواده و تعداد دوستان درگیر متادون درمانی بیشترین میانگین را بدست آوردند. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد افزایش باورهای نظیر کاهش آسیب، کاهش هزینه های زندگی و بهبود روابط و همچنین تاثیر حمایت های خانواده و دوستان برای ماندگاری بر درمان نگهدارنده با متادون در بین معتادان می تواند نقش موثری داشته باشد. واژه‌های کلیدی: عود، اعتیاد، متادون، نگرش، هنجارهای انتزاعی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Attitude and Persuasive Subjective Norms on retention in Methadone Treatment Maintenance
چکیده انگلیسی مقاله Background: The Retention rates are important factors in methadone maintenance treatment. This study was performed with aims to determine the attitude and subjective norms in Methadone Treatment Maintenance among Kohgilouyeh and Boyer Ahmad's province addict who referred addiction treatment centers. Methods: This research was a cross-sectional study that done among men's addicted who are receiving methadone maintenance therapy referred to addiction treatment centers. Sampling was in systematic proportional method among addiction treatment centers in each of the cities. Questioner by referred to addiction centers selected men's addicted in randomly. Data were analyzed by SPSS-21. Findings: Mean age of participants was 33.58±8.94 with range 16 to 53 years. Among attitude structure's questions respectively, reduce of harm reduction drugs on health, better communicate with people around and reduce the cost of living, and among subjective norms structure's questions, family approved and number of friends involved in methadone treatment had achieved the highest score average. Conclusions: It seems, increase in beliefs such as harm reduction, reduce the cost of living and improve relationships and effect of family and friends support can be effective for retention on methadone maintenance therapy among addicts.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Relapse, Addiction, Methadone, Attitudes, Subjective Norms

نویسندگان مقاله فاضل زينت مطلق |
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ياسوج، ايران

سيد نصرالله حسيني |
معاونت آموزش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، تهران، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران

تورج احمدي جويباري |
مركز تحقيقات پيشگيري سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران

عباس آقائي |
مركز تحقيقات پيشگيري سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران

ماري عطائي |
مركز تحقيقات پيشگيري سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران

ناصر حاتم زاده |
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، اهواز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1634
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات