تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۳۹-۴۸

عنوان فارسی بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان،پرستاران و بیماران در خصوص منشورحقوق بیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان‌ها می‌باشند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آگاهی و رعایت حقوق بیمار از ارکان نظام سلامت کارآمد است. مطالعه حاضر به منظور تعیین آگاهی و نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران در خصوص منشور حقوق بیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال1390 انجام گرفته است. روش‌ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی است که در پنج بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت. بدین ترتیب که 283 نمونه ازپزشکان و پرستاران و بیماران به صورت در دسترس و تصادفی (بیماران) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 3 قسمت سؤالات دموگرافیک، سؤالات آگاهی (30 سؤال) و سؤالات نگرش (2 سؤال) بود. داده‌ها به وسیله آمار توصیفی- استنباطی با نرم‌افزار SPSS  نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی (09/8 ± 22/25) و نگرش پرستاران (16/12 ± 21/63) به طور معنی‌داری از پزشکان و بیماران بیشتر (001/0>P) بود. حداقل نمره میانگین در خصوص سطح نگرش پزشکان و پرستاران به گویه« لزوم ارایه توضیحات به بیمار در مورد روند درمان روزانه» اختصاص یافت. نتیجه‌گیری: وجود فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب سطح آگاهی و نگرش پزشکان و پرستاران می‌تواند در نهایت موجب عدم رعایت حقوق بیماران گردد. شناسایی موانع و راهکارهای اجرایی رعایت حقوق بیماران توسط مسؤولین ضروری می‌نماید. واژه‌های کلیدی: آگاهی، پزشکان، پرستاران، بیماران، منشورحقوق بیمار  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Survey of physicians’, nurses’ and patients’ awareness and attitude about patient’ bill of rights in Qom University of Medical Sciences-affiliated hospitals in 2011
چکیده انگلیسی مقاله Background: Members of a society are committed to protecting and respecting human dignity. This is particularly important in times of illness. Knowledge and practice of patient's bill of rights is the basis of health system efficiency. The present study aims to evaluate physicians', nurses' and patients' awareness and attitude about patient' bill of rights in Qom University of Medical Sciences-affiliated hospitals in 2011. Methods: This descriptive-analytic study was conducted during one year in 5 affiliated hospitals of Qom University of Medical Sciences. 283 health care providers and hospitalized patients were randomly selected and were asked to respond to a designed questionnaire consisting questions about demographics, awareness (30 questions), and attitude (2 questions). Data were analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS- 16). Findings: A total of 283 complete questionnaires were collected. Mean scores of awareness and attitude were respectively 25.22±8.09 and 63.21±12.16 in nurses and significantly were greater than physicians' and patients' scores (P< 0.001). The lowest score of attitude among physicians and nurses was related to the question about necessity of explaining daily therapeutic process to the patient.  Conclusion: The gap between current and ideal level of awareness and attitude about patient's bill of rights among physicians and nurses may result in patients' dissatisfaction. Identifying the problems and finding ways to improve commitment to patient's bill right is recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Awareness, Physicians, Nurses, Patients, Patient&apos,s bill of rights

نویسندگان مقاله مرجان رسولي |
مربي، كارشناسي ارشد پرستاري، گروه پرستاري، دانشكده پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران

زهره قمري زارع |
مربي، کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، گروه پرستاري، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران

سيامک محبي |
گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم، قم، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1258
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات