تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۲۹-۳۸

عنوان فارسی آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکی
چکیده فارسی مقاله مقدمه:آموزش بالینی اثربخش از بخش‌های اساسی در آموزش پزشکی محسوب می‌شود. بررسی دیدگاه دانشجویان این عرضه، می‌تواند گام مؤثری در تدوین برنامه آموزش بالینی باشد. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان کارآموز و کارورز پزشکی در خصوص آموزش بالینی اثربخش صورت گرفته است. روش‌ها:در این مطالعه مقطعی کلیه دانشجویان کارآموز و کارورز دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (140 نفر) شرکت کردند. داده‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا در 6 حیطه خصوصیات فردی فراگیر، مدرس بالینی، محیط بالینی، برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی بالینی و امکانات رفاهی بر اساس مقیاس نگرش سنج لیکرت گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS به صورت توصیفی و تحلیلی بیان گردید. یافته‌ها:در این مطالعه، حیطه مؤثر بر آموزش بالینی به ترتیب، مدرس بالینی، خصوصیات فردی فراگیر، برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی بالینی، محیط بالینی و امکانات رفاهی بودند. همچنین مهمترین عامل مؤثر بر آموزش بالینی در حیطه خصوصیات فراگیر، اعتماد به نفس، در حیطه مدرس بالینی، تعهد و مسؤولیت‌پذیری، در حیطه محیط بالینی، نگرش مثبت به آموزش دانشجو، در حیطه برنامه‌ریزی آموزشی، کیفیت آموزش دانشجو، در حیطه ارزشیابی بالینی، وجود نظام ارزشیابی بالینی مدون و در حیطه امکانات رفاهی، وجود اتاق معاینه به دست آمد. بحث: دو حیطه مدرس بالینی و خصوصیات فردی فراگیر نسبت به سایر حیطه‌های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. لذا توجه به تقویت مدرسان بالینی در خصوص آموزش اثربخش و نیز تقویت علاقه و اعتماد به نفس دانشجویان در عرصه آموزش بالینی می تواند حائز اهمیت باشد. واژه‌های کلیدی: آموزش بالینی اثربخش، دانشجو، پزشکی، محیط بالینی    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effective clinical training in the perspective of medical trainees and interns
چکیده انگلیسی مقاله Background: effective clinical training is a fundamental ad important sector in medical education. Studying the opinions of students in this era as a training core can be an effective step in devising clinical training as well as effective and efficient assessment. Present study is conducted to determine the insights of medical trainees and interns on effective clinical training. Methods: In this cross sectional study, all medical trainees and interns at Qom Azad Islamic University (N = 140) in 2012 are participated. Data were gathered by a valid and reliable questionnaire on 6 areas: personal traits, clinical educator, clinical ambience, training planning, clinical assessment and amenities based on Likert five – scale range. Data were analyzed by SPSS software in a descriptive and analytical manner. Findings: according to students, the most effective era on clinical training is clinical educator followed by personal traits, training planning, clinical ambience and amenities. Accordingly, the most important affecting factor on clinical training in personal trait area is self-esteem; commitment/responsibility in clinical educator; positive attitude toward student in clinical ambience; students' training quality in training planning; the existence of a well – established clinical assessment system and inspection room in amenities. Conclusion: clinical educator and personal traits are more important than other areas. Therefore it is important to enhance clinical educators on effective training and students' interest and self – esteem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله effective clinical training, student, medicine, clinical ambience

نویسندگان مقاله محمدجواد قاسم زاده |
گروه پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، قم، ايران

عليرضا سماع |
گروه پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، قم، ايران

علي رسولي |
گروه پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، قم، ايران

سيامک محبي |
مرکز تحقيقات سياست گذاري و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1225
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات