تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۱۵-۲۸

عنوان فارسی بررسی کاربرد رویکرد فرآیند عمل بهداشتی در ارتقای مهارت های فرزندپروری مادران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: برنامه فرزندپروری مثبت بارویکرد فرآیند عمل بهداشتی برای والدین کودکانی که در معرض ابتلا به اختلالات رفتاری و عاطفی قرار گرفته‌اند به کار می‌رود و هدف این پژوهش بررسی کاربرد رویکرد فرآیند عمل بهداشتی در ارتقای مهارت‌های فرزندپروری مادران بود. روش‌ها: این پژوهش بر روی مادران واجد فرزند 3 الی 8 سال انجام شد. حجم نمونه 120 نفر تخمین زده شد. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه طراحی شده بر اساس سازه‌های مدل رویکرد فرآیند عمل بهداشتی و آزمون آسکی بود. روایی محتوی و صوری پرسشنامه و چک لیست‌ها توسط پانل خبرگان تایید شد و روایی ساختاری هم با تحلیل عاملی تاییدی به دست آمد. پایایی ابزارهای اندازه‌گیری نیز توسط آلفا کرونباخ به دست آمد. اطلاعات جمع‌آوری شده با نرم‌افزار آماری SPSSIBM نسخه 21تحلیل گردید. یافته‌ها: آزمون کای دو نشان داد که بین دو گروه مداخله و غیر مداخله از نظر میانگین رفتار مهارت‌های فرزندپروری قبل و بعد از مداخله، اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد. با آزمون تی مستقل مشخص شد که بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمره سازه‌های پرسشنامه در هر دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت و نتایج آنالیز رگرسیون و رگرسیون لوجستیک نشان داد که سازه‌های مدل تبیین کننده 9/71-1/53 ٪ واریانس انجام مهارت‌های فرزندپروری بودند و مدل برازش خوبی را نشان داد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش چنین استنباط می‌شود که مداخله آموزشی‌ای که در چارچوب مدل رویکرد فرآیند عمل بهداشتی و بر اساس سازه‌های این مدل طراحی شده بود، تاثیر مثبتی در ارتقای مهارت‌های فرزندپروری مادران داشته و عملکرد آنها را به طور چشمگیری افزایش داده است. لذا شایسته است از این مدل در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مربوط به آموزش خانواده خصوصا مهارت‌های فرزندپروری بهره گرفته شود. واژه‌های کلیدی: رویکرد فرآیند عمل بهداشتی، مهارت‌های فرزندپروری، مادران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of the health action process approach to improve mothers' parenting skills
چکیده انگلیسی مقاله Background: A positive parenting program with health action process approach was applied for the parents that their children are at the risk of behavioral and emotional disorders, and the aim of this study is to investigate the application of health action process approach for improving mother's parenting skills. Methods: The research has done for the mothers of children who aged between 3 and 8 year old. The sample size of 120 was estimated. A random multi-stage cluster sampling was done. For data gathering, a questionnaire was designed based on structures of the health action process approach and OSCE. Content and face validity of questionnaire and check lists are approved by a panel of experts and construction validity was obtained by confirmatory factor analysis. Reliability of measurements is tested by Cronbach's alpha. The collected data were analyzed using SPSSIBM21 statistical software. Findings: Chi-square test showed that between intervention and non-intervention groups, there were significant differences about the mean behavior and parenting skills before and after intervention. Independent t-tests indicated that after educational intervention, mean scores for both groups were significantly different and Logistic regression analysis results showed that the structure of the model described 53.1 to 71.9 percent of parenting skills variance, and the model showed a good fit. Conclusions: According to the research, it can be inferred that the intervention that was designed based on the structure of the health action process approach, had a positive impact on improving parenting skills of mothers and has increased their performance affectedly. Thus, this model can be used for educational planning related to family training specially parenting skills. Key Words: Health Action Process Approach, parenting skills, mothers
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد حسين باقياني مقدم |
استاد، گروه خدمات بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران

سعيده نوروزي |
دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد،‌ ايران

محمدعلي مروتي |
دانشيار گروه خدمات بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد،‌ يزد،‌ ايران

علي نوروزي |
دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،‌ تهران،‌ ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1274
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات