تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۸۰۶-۱۴

عنوان فارسی موانع درک شده برای انجام تست خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال از دیدگاه افراد در معرض خطر متوسط شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پیشگیری ثانویه در سرطان کولورکتال امکان درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری را فراهم می کند. تست خون مخفی در مدفوع به دلیل سهولت انجام و همچنین هزینه اندک، بر دیگر روشهای غربالگری این بیماری اولویت دارد و انجام هرساله آن برای همه افراد بالای 50 سال توصیه شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع مراجعه جهت انجام تست خون مخفی در مدفوع از دیدگاه افراد بالای 50 سال شهر اصفهان صورت پذیرفت. روش‌ها: این مطالعه از نوع مورد شاهدی است که بر روی 196 نفر از افراد بالای 50 سال شهر اصفهان انجام شد. دو گروه از افراد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند: نخست افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه جهت انجام تست خون مخفی در مدفوع و گروه دوم افراد غیر مراجعه کننده به آزمایشگاه. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد شده جمع آوری شد. داده های حاصله از طریق نرم افزار SPSS و بکارگیری آزمون های آماری توصیفی و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نمره موانع درک شده در گروه نخست 09/40 و برای گروه غیر مراجعه‌کننده به آزمایشگاه 54/56 بود)001/0(P<. همچنین افرادی از کل جمعیت که سابقه انجام تست در سال گذشته را داشتند با میانگین نمره 04/35 در مقایسه با سایرین با میانگین 14/56، موانع کمتری را گزارش نمودند )001/0( p<. بیشترین موانع ذکر شده توسط گروهی از افراد که به آزمایشگاهها مراجعه ننموده بودند شامل: کمبود اطلاعات، ترس از تشخیص سرطان، عدم اولویت زمانی برای انجام این تست و عدم توصیه پزشک گزارش شد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش اطلاع‌رسانی در سطح جامعه در مورد سرطان کولورکتال و همچنین ضرورت انجام تستهای غربالگری، بعلاوه ایجاد تسهیلات لازم جهت افزایش مشارکت افراد در انجام این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Perceived Barriers Related to Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening in Moderate Risk Individuals, Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Colorectal cancer is one of the most common cancers and second leading cause of cancer deaths worldwide. Every year nearly one million new cases of colorectal cancer are recognized around the world and nearly half of them lose their lives due to the disease. Researches shown that in early diagnosis of this cancer 90% of patients can be treated. The fecal occult blood test (FOBT) because of its low cost and simplicity has priority over other screening methods. The goal of this study was assessing the perceived barriers that affecting participating in colorectal cancer screening programs in moderate risk population. Methods: A case-control survey of 196 individuals over 50 years old was conducted in Esfahan. 98 of the target group were selected from laboratories while they came for doing FOBT test (Group A). The other 98-Individuals (Group B) were selected with cluster sampling by home interview. The Standardized questionnaire containedquestions about perceived barriers associated with performing FOBT. Collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics methods using SPSS v14. Findings: The mean score of perceived barriers in the first group was 40.9 and in the other group was 56.54 (p< 0.001). Also all those people that performed FOBT in last year reported less perceived barrier (p< 0.001). Lack of awareness, not being in priority, fear of cancer detection and lack of physician recommendation were some of barriers in non-referred to laboratory group. Conclusion: According to this study, a better understanding of barriers affecting the test performance, removing the barriers can be a useful step to increase rate of early detection and reduce rate of death, costs, and improve community health outcomes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله &,nbsp,colorectal cancer, Fecul Occult Blood Testing, Barriers

نویسندگان مقاله سيد همام الدين جوادزاده |
دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران

مهنوش رئيسي |
دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد، دکتري آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

فيروزه مصطفوي |
استاديار، دکتري آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

الهه توسلي |
دانشجوي دکتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1251
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات