تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۷۶۵-۷۳

عنوان فارسی بررسی مهارت نوجوانان ۱۴-۱۱ ساله شهر تهران در زمینه مصرف میوه و سبزی: یک مطالعه مقطعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات متعددی مصرف کم میوه و سبزی را در نوجوانان گزارش کرده‌اند که مهارت به عنوان یکی از تعیین کننده‌های این رفتار محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی مهارت نوجوانان تهرانی در زمینه مصرف میوه و سبزی در سال 1391 انجام شده است. روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی (Cross-sectional) از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد. در این تحقیق 500 نفر از نوجوانان 14-11 ساله شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی چند مرحله‌ای بود. معیار انتخاب نمونه‌ها، داشتن 14-11 سال سن و رضایت آگاهانه و مشارکت داوطلبانه دانش‌آموز در مطالعه بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و سؤالات مهارت بود که روایی صوری و محتوایی آن بررسی شده و پایایی نیز به روش همسانی درونی (67/0(α=  سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق از نرم افزارSPSS 18  (آمار توصیفی، آزمون‌های t، کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه) استفاده گردید. یافته‌ها: ارتباط معنی‌داری بین جنس، شغل پدر و شغل مادر با مهارت نوجوانان در خصوص مصرف میوه و سبزی مشاهده نشد. همچنین ارتباط معنی‌داری بین سطح تحصیلات مادر و منطقه سکونت افراد با مهارت وجود داشت، اما در خصوص سن این ارتباط معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: طراحی و اجرای مداخلات توانمندسازی و مهارت‌سازی نوجوانان در خصوص مصرف میوه و سبزی با مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان توصیه می‌گردد.   واژه‌های کلیدی: مصرف میوه و سبزی، مهارت، نوجوانان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Fruit and Vegetable-related Skill of Tehranian Adolescents: a Cross-sectional Study
چکیده انگلیسی مقاله Background: Low consumption of fruit and vegetable among adolescents has been reported in several researches. Skill has known as one of the determinants of this behavior. This study was conducted in order to survey Tehranian adolescents' skills related to fruit and vegetable consumption in 2013. Methods: Present research is a cross-sectional study (descriptive-analytic) that was carried out for surveying Tehranian adolescents' skills related to fruit and vegetable consumption and correlated factors in 2013. Five hundred adolescents (11-14 years old) participated in this research using multistage random sampling method. The age of 11-14 years, informed consent and voluntary participation were criteria for selection students. Data was gathered using researcher administered questionnaire encompasses demographic characteristics (10 items) and skill questions (3 items) that was validated by face and content methods. Reliability of questionnaire was measured by internal consistency method (α=0.67). Data was analyzed using statistical software SPSS 18 (descriptive statistics and tests of t, chi-square, and one way ANOVA). Findings: Findings of present research showed no significant relationship between skill of adolescents and some demographic variables include; gender, father's job and mother's job. Based on one way ANOVA test, there was significant relation between skill and mother's literacy as well as resident region. Also, this test showed no significant correlation between skill and adolescents' age. Conclusion: Designing and implementation of interventions for empowerment of adolescents and skill building activities on fruit and vegetable consumption with participation of students, families and teachers are recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adolescents, Skill, Fruit &, Vegetable Consumption

نویسندگان مقاله سکينه رخشنده رو |
دکتراي تخصصي آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

علي رمضانخاني |
استاد آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

يداله محرابي |
استاد آمار حياتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

محتشم غفاري |
دانشيار آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1311
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات