تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۷۴۶-۵۶

عنوان فارسی بررسی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص اضطراب بارداری در زنان باردار نخست‌زا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بارداری برای زن و خانواده او یک تجربه منحصر به فرد است. تغییرات فیزیولوژیک ناشی از بارداری علاوه بر جسم، روح و روان زن باردار را هم تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین خلق مادر تغییر کرده و احساسات کلی اضطراب در این دوران شایعند. با توجه به عوارض نامطلوب و جبران‌ناپذیر اضطراب بر مادر، جنین و پیامد بارداری، این مطالعه با هدف بررسی اضطراب در زنان باردار نخست زا مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. جامعه پژوهش در این مطالعه شامل 88 زن باردار نخست‌زای مراجعه کننده به درمانگاه‌های بهداشتی شهرستان دورود بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات بر اساس یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 20شده و با آزمون‌های آماری؛ T مستقل، همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره آگاهی در خصوص اضطراب در زنان باردار نخست زا 05/24±  1/31 بود. همچنین در زنان باردار مورد بررسی؛ میانگین نمره حساسیت درک شده 90/29± 5/35، شدت درک شده 36/29±  03/29، منافع درک شده 44/26 ± 49/42، موانع درک شده 38/31 ±24/24، خودکارآمدی 94/31 ±07/30، راهنمای عمل 09/33± 22/ 22 و عملکرد 21/40 ± 88/29، به دست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش، ارتباط معنی‌داری بین آگاهی زنان باردار نخست زا و سن آنها مشاهده شد. همچنین بین میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال این زنان با سازه راهنمای عمل ارتباط معنی‌داری وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه میزان آگاهی و نمرات پایینی را در سازه‌های مدل و همچنین عملکرد زنان باردار در خصوص اضطراب نشان داد و با توجه به اینکه بررسی اضطراب در بارداری به سبب بروز عوارض مختلف و جبران ناپذیر آن با اهمیت است، پیشنهاد می‌شود مسؤولین مربوطه در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی جهت کاهش اضطراب بارداری تلاش نمایند. واژه‌های کلیدی: اضطراب، مدل اعتقاد بهداشتی، زنان باردار نخست زا
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The survey of Health Belief Model (HBM) constructs regarding pregnancy anxiety in nuliparous women
چکیده انگلیسی مقاله Background: Pregnancy is a unique experience for woman and her family. Beside her body Physiological changes in pregnancy influence emotion of pregnant woman. Therefore, emotion of mother has changed which is result in anxiety feeling. According to unfavorable impact of anxiety on mother, fetus and outcome of pregnancy, this study designed to consider anxiety in nuliparous women based on HBM constructs. Methods: This is a cross- sectional study. Study population was 88 randomly selected women from Dourood health centers. Data gathering tool was a valid and reliable self-administered questionnaire. Gathered information were analyzed with independent T test, Pearson and spearman correlation and ANOVA statistical tests using SPSS-20 software in P< 0.05 significant level. Findings: This study results showed that, the mean score of knowledge of pregnant women regarding anxiety was 31.1± 24.05. In case of HBM constructs, the mean scores of perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, self- efficacy, cues to action and behavior were: 35.5±29.90, 29.03±29.36, 42.49 ±26.44, 24.24±31.38, 30.07±31.94, 22.22±33.09, and 29.88±40.21 respectively. Conclusion: Results of this study showed low scores in knowledge and HBM constructs and behavior of pregnant women regarding anxiety. To consider of anxiety in pregnancy because of its different and severe side effects, it is recommended that, related stakeholders try to design and implement educational programs based on HBM to decrease anxiety in pregnant women.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Anxiety, Health Belief Model, Nuliparous women

نویسندگان مقاله سحر سابوته |
دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،‌ اصفهان، ايران

حسين شهنازي |
استاديار آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي آمار حياتي، گروه اپيدميولوژي و آمار حياتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1315
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات