تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۷۲۶-۳۴

عنوان فارسی بررسی همبستگی عملکرد انگیزشی سرپرستاران با سلامت روان پرستاران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات نشان می‌دهد که درصدهای متفاوتی از پرستاران به انواع اختلالات و مشکلات روان شناختی مبتلا می باشند. ارتقاء سلامت روان مستلزم شناخت عوامل مرتبط با آن به منظور ترویج عوامل مؤثر و رفع فاکتورهای سو است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی عملکرد انگیزشی سرپرستاران با سلامت روان پرستاران بیمارستان های آموزشی قم می‌باشد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی و همبستگی است. 257 نفر از پرستاران سه بیمارستان آموزشی قم به‌ روش نمونه‌گیری در دسترس در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته ارزشیابی نحوه عملکرد انگیزشی سرپرستاران و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28سؤالی(GHQ-28)  با روش نمره‌گذاری لیکرت و نمره برش 23 بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف ‏معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) تحت نرم افزار ‏SPSS‏ ‏نسخه 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد 1/45٪ پرستاران دارای سلامت روان و 9/54٪ در معرض اختلالات روان بوده‌اند. میانگین نمرات پرستاران در مقیاس اختلال در عملکرد اجتماعی نسبت به دیگر موارد بالاتر بود. نحوه عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه پرستاران در 7/37% موارد خوب و در 5/19% موارد ضعیف ارزشیابی شد. ‎همچنین نتایج نشان داد بین اختلالات روان پرستاران و تمامی زیر مقیاس ها با نحوه عملکرد انگیزشی سرپرستاران رابطه معکوس، ولی غیر معنی دار وجود داشت (‏‎05/‎‏<‏P‏). نتیجه‌گیری: نقش انگیزشی سرپرستاران در ارتقا سلامت روان پرستاران مؤثر است ولی کافی نیست. حمایت بیشتر مدیران بیمارستان‌ها و سیستم‌های بهداشت و درمان کشور جهت برنامه‌ریزی اصولی با هدف پیشگیری، معاینات دوره‌ای و درمان اختلالات روانی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: عملکرد انگیزشی، سلامت روان، سرپرستار، پرستار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between motivational function of head nurses with mental health of nurses
چکیده انگلیسی مقاله Background: According to previous studies, variable percent of nurses suffering from psychological problems or disorders. Identifying preventive factors of psychological disorders to be used more frequently and risk factors of these disorders to eliminate them are essential in improving mental health of staff. The present study aims to assess the relationship between motivational function of head nurses on mental health of nurses in teaching hospitals of Qom. Methods: This is a descriptive-correlational study. 275 nurses were selected from 3 teaching hospitals in Qom based on convenience sampling method. A researcher-designed questionnaire for assessment of performance incentive plan of head nurses and the General Health Questionnaire – 28 (GHQ-28) questionnaires based on the Likert scale and cut-of score of 32 were used for this study.  Descriptive statistics (mean and standard deviation) and correlation analysis (Pearson's correlation) were performed using the SPSS. Findings: Study findings indicated that 45.1% of study nurses are mentally healthy and 54.9% of nurses are susceptible to psychological problems.  Performance incentive plan of head nurses was scored as good and weak by 37.7% and 19.5% of studied nurses respectively. There was reverse but not statistically significant correlation between psychological problems of nurses and quality of performance incentive plan of head nurses (p.0.05). Conclusion: Performance incentive plan of head nurses is essential but not adequate for mental health of nurses. Further support by hospital managers and national heath care system for effective planning to prevent psychological problems, periodic psychological examinations of nurses and treatment of psychological disorders are necessary and recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Motivational function, mental health, Head nurse, Nurse

نویسندگان مقاله نسيم رسولي |
مربي، کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، گروه پرستاري، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران

زهره قمري زارع |
مربي، کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، گروه پرستاري، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران

زهرا پورفرزاد |
دانشجوي دکتراي پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مرجان رسولي |
مربي، کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، گروه پرستاري، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران

سيامک محبي |
مرکز تحقيقات سياست گذاري و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم ، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1579
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات