تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۷۱۷-۲۵

عنوان فارسی تأثیر آموزش گروهی زوجین براساس رویکرد ارتباط درمانی برافزایش سازگاری زناشویی زنان شهر قم
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ازدواج، یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می‌دهد. آن چه که در ازدواج مهم است سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج می‌باشد. سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. سازگاری در ازدواج از طریق علاقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، پذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد می‌شود. هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی با استفاده از رویکرد ارتباط درمانی بر سازگاری زناشویی زنان شهر قم بوده است. روش‌ها: این پژوهش نیمه تجربی است و از روش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان خود مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهر قم در سال 90-91 بودند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق از نوع نمونه‌گیری داوطلبانه است و60 نفر از زنان به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه ویژگی‌های دموگرافیک و مقیاس سازگاری زناشویی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش در تحلیل کوواریانس نشان داد رویکرد ارتیاط درمانی بر ابعاد رضایت زناشویی(05/0 P<، 01/3=F) همبستگی دونفره (05/0P<، 26/13=F)، توافق دو نفری (05/0 P<، 62/2=F) و ابراز محبت (05/0 P، 04/2=F) تاثیرنداشته است. نتیجه گیری: با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات در رابطه همسران، این رویکرد می تواند با برطرف کردن موانع باعث بهبود و ارتقاء سازگاری زناشویی شود. واژه‌های کلیدی: آموزش گروهی، ارتباط درمانی، سازگاری زناشویی، زنان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of couple group training based on communicative therapy approach on increasing Qom women's marital adaptability
چکیده انگلیسی مقاله Background: Marriage is a social institution that will form the basis of human communication. Marital adaptability and satisfaction are what important in marriage. Marital adaptability is a situation in which most of the time, the couple's feelings of happiness and satisfaction are met. Marital adaptability is made through mutual love, care for one another, acceptance, understanding each other and satisfying the needs. The aim of this study was to determine the effectiveness of couple group training using communicative therapy on Qom women to increase adaptability. Methods: This study is semi-empirical and used pretest-posttest with control group. Population was consisted of all self-introduced women to Family Counseling Center of Qom in 2012-2013. Sampling method is voluntary and 60 women randomly placed into control and examine groups. To gather data, demographic questionnaire and marital adaptability measurement was used. To analyze data, SPSS software using descriptive and inferential statistical methods (ANCOVA) was used. Findings : Study results in ANCOVA analysis indicated that communicative therapy approach affected meaningfully marital satisfaction (P< 0.05, F=3.01), pair correlation (P< 0.05, F=13.26), pair agreement (P< 0.05, F=2.62), kindliness expression (P< 0.05, F=5.88) but did not have any effect on marital adjustment (P>0.05, F=2.04). Conclusion: Given the importance of communication between partners, this approach can be improved and enhanced by removing barriers to marital adjustment. Key Words Group Training, Communicative Therapy, Women Adaptability, Women
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سحر خانجي وشکي |
کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

راشين رجايي |
کارشناسي ارشد مشاوره شغلي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

اکرم صديقي |
کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

مرضيه شاه سياه |
کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مرکز تحقيقات روانپزشکي و روان شناسي سلامت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

منصوره زارعان |
استاديار، پژوهشکده دانشگاه اديان و مذاهب، قم، قم، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1183
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات