تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۷۰۸-۱۶

عنوان فارسی رابطه ی مهارت های ارتباطی پزشکان و میزان رضایت بیماران سرپایی در درمانگاه های بیمارستان الزهرا سال ۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کیفیت مهارت های ارتباطی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی تاثیر قابل توجهی بر نتایج درمانی بیماران دارد . تحقیق حاضر  به بررسی رابطه بکارگیری مهارت های ارتباطی در میزان رضایت مندی بیماران در درمانگاههای یکی از بیمارستانهای آموزشی استان اصفهان می پردازد. روش ها: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی – تحلیلی است و ابزار آن چک لیست استاندارد رضایت سنجی بیمار و چک لیست محقق ساخته مهارت برقراری ارتباط موثر بود. چک لیست توسط محقق در درمانگاه توسط بیماران یا همراهان آنها تکمیل گردید و به صورت تصادفی منظم نمونه گیری شد. چک لیست محقق ساخته مهارت برقراری ارتباط موثر با روایی صوری،ساختار و محتوا و پایایی(87% = α ) مورد تایید کارشناسان خبره قرار گرفت وپس از پاسخگویی بیماران بعد از ویزیت پزشک جمع آوری و با نرم افزار spss16و محاسبه ضریب همبستگی 2α و پیرسون تجزیه و تحلیل شد . یافته ها: مطالعه نشان داد که بین بکارگیری مهارت های ارتباطی در پنج حیطه کلامی، زبان بدن، شنود موثر، برقراری ، رعایت حریم خصوصی بیمار و مشارکت بیمار بع جزارتباط چشمیبا رضایت بیمار از پزشک ارتباط معنا دار(P-value < 0.05 )وجود دارد. نتیجه گیری: بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط پزشکان ارتباط مستقیم با رضایت بیماران دارد و باعث افزایش پذیرش و مقبولیت پزشک از طرف بیمار می شود.لذا پیشنهاد می شود دربرنامه های آموزش های مداوم جامعه پزشکی فرصتی برای ارتقاء مهارتهای ارتباطی در کنار مهارت های بالینی فراهم شود .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مهارت ارتباطی ، پزشک ، رضایتمندی ، گیرندگان خدمت

عنوان انگلیسی Checking the relationship between physicians' communication skills and outpatients’ satisfaction in the clinics of Isfahan Al-Zahra (S) Hospital in 2011
چکیده انگلیسی مقاله Background: The quality of communication skills of health care providers has a significant impact on patient treatment consequences. The present research has been conducted to check the relationship of communication skills on the rate of patients' satisfaction in the clinics of one of the hospitals in Isfahan. Methods: This research was a descriptive-analytical study. The used tool was a standard checking list for evaluating the patients' satisfaction and also the researcher-made checking list for the measurement of effective communication skills. The checking list was completed by the researcher in the clinics by using the comments of patients or their relatives. Sampling was performed by using the regular random sampling method. The researcher-made checking list for the measurement of effective communication skills was confirmed by the experts with the face validity, structure, content, and reliability (α = 87%). After visiting the patient by the physician, the mentioned list was filled by using the patients' comments, and the collected data was analyzed by SPSS software version 16 with calculating the Pearson correlation coefficient and α2. Findings: The study showed that there was a significant relationship between the application of communication skills in the five areas of verbal, body language, effective communicating, establishment, patient privacy and patient participation, except for eye communication of the physician with patients' satisfaction (P-value < 0.05). Conclusion: Using the communication skills by physicians is associated with patients' satisfaction, and it is the cause of increasing the acceptance of the physician by the patient. Therefore, it is suggested that the opportunity to improve the communication skills should be provided in addition to clinical skills in continuing education programs for the medical community.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Communication skills, physician, satisfaction, service recipients

نویسندگان مقاله فاطمه رضايي |
کارشناسي ارشد، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، کميته تحقيقات دانشجويي ، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

هدايت الله عسگري |
کارشناسي ارشد، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمدحسين يارمحمديان |
استاد، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1651
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2473496.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات