تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۶۷۱-۱۶۷۸

عنوان فارسی بررسی غلظت فلوراید دریافتی از طریق آب و چای مصرفی در ساکنین شهر قم در سال ۱۳۹۱؛ یک مطالعه مقطعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بدن انسان فلوئور را از منابع مختلفی از جمله آب و غذا دریافت می‌کند. وجود این عنصر به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان ضروری است. از سویی با رسیدن غلظت آن به بیش از حد مجاز منجر به آسیب‌های زیادی از جمله فلوئوروزیس دندانی و اسکلتی می‌گردد. در بین نوشیدنی‌ها چای از جمله منابع با غلظت بالای فلوراید محسوب می‌شود. بررسی حاضر با هدف سنجش غلظت فلوراید در آب و چای مصرفی شهر قم صورت گرفت. روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1391 بر نمونه‌های آب و نشان‌های تجاری چای‌های پر مصرف در شهر قم انجام شد. غلظت فلوراید در نمونه‌های آب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر HACH مدل DR-4000 و فلوراید موجود در نمونه‌های چای با استفاده از روش یون انتخابی اندازه‌گیری شد. اطلاعات پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: با توجه به آزمایشات صورت گرفته میانگین غلظت فلوراید موجود در آب شرب بین mg/l 63/0 -07/0 به دست آمد. کمترین مقدار مربوط به دستگاه‌های تصفیه خانگی بود. غلظت فلوراید در چا ی‌های خشک کیسه‌ای mg/kg 9/138و در چای‌های خشک سیاه دانه mg/kg71/153 بود. همچنین غلظت این عنصر در چای‌های دم کرده کیسه‌ای mg/l 29/1 و در چای‌های دم کرده سیاه دانهmg/l 5/1 بدست آمد. نتیجه‌گیری: نتابج این بررسی نشان داد که دستگاه‌های تصفیه آب خانگی و صنعتی میزان فلوراید موجود در آب آشامیدنی را تا حد زیادی کاهش می‌دهند. بنابراین نوشیدن چای می‌تواند کمبود فلوراید موجود در آب آشامیدنی را تا حدی جبران کند. واژه‌های کلیدی: فلوراید، آب آشامیدنی، چای، قم
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Concentration of fluoride intake through water and tea consumption in Qom city residents in 2012; a cross-sectional study
چکیده انگلیسی مقاله Background: The human body gets Fluorine from a variety of sources including food and water. This element is essential in order to prevent tooth decay. However, high concentrations of this element led to a lot of dental fluorosis and skeletal injuries. This study aimed to measure the concentration of fluoride in water and tea consumed in the city of Qom. Methods: The present study is cross-sectional analysis water and high consumed tea brand samples in the city of Qom in 2012. Fluoride concentrations in water and tea samples were measured by HACH Model DR-4000 spectrophotometer and Ion selective method respectively. The data were analyzed using software SPSS-17. Finding: According to the experimental results, the average concentration of fluoride in the drinking water obtained between 0.07-0.63mg/l. The lowest concentrations were related to domestic water treatment systems. Concentration of fluoride in dry tea bag and granular tea were 138.9 and 153.71 mg/kg respectively. The concentration of this element in the tea bags and granular tea infusion were 1.29 and 1.5 mg/l respectively. Conclusion: Results of this study showed that the amount of fluoride in drinking water reduced by the domestic and industrial water treatment systems greatly. So drinking tea could partially compensate for the lack of fluoride in drinking water.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fluoride, Drinking water, Tea, Qom

نویسندگان مقاله مهدي اسدي |
دانشجوي دکتري مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران، تهران، ايران و عضو هيأت علمي مركز تحقيقات آلاينده هاي محيطي، دانشگاه علوم پزشكي قم، قم، ايران

سيامک محبي |
استاديار، مرکز تحقيقات سياست‌گذاري و ارتقا سلامت،دانشگاه علوم پزشکي قم،قم،ايران

سميه بهنامي‌پور |
کارشناس ارشد شيمي تجزيه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

فاطمه حسن‌پور |
دانشجوي کارشناسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

محمد حضوري |
استاديار، مرکز تحقيقات علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1364
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات