تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۶۴۹-۱۶۵۶

عنوان فارسی بررسی اثر ضد دیابت عصاره ریشه گیاه کهور (Bank & Soland) J.F.Macbar Prosopis farcta در موش صحرایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه :دیابت یک بیماری مزمن متابولیک است که علی رغم درمان های دارویی و اختصاصی هنوز یک مشکل اساسی پزشکی محسوب می شود. گیاهان متعددی تا کنون در درمان دیابت معرفی شده اند. یکی از این گیاهان گیاه کهور (Prosopis farcta) است که به عنوان پائین آورنده قند خون در طب سنتی مصرف می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر پائین آورنده قند خون ریشه این گیاه در موشهای صحرائی سالم و دیابتی می باشد. روش بررسی: ریشه گیاه از مناطق جنوبی ایران جمع آوری شد. به روش پرکولاسیون عصاره گیری انجام شد. موش های صحرایی سالم به دو گروه کنترل و دریافت کننده g/kg 12 عصاره تقسیم شدند. موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به شش گروه تقسیم شدند. سه گروه عصاره با دوز های g/dl 12، 8 و 4، یک گروه گلی بنکلامید با دوز mg/kg 10، یک گروه انسولین NPH با دوز IU/kg5 و یک گروه نرمال سالین ml/kg 1(کنترل) دریافت کردند. خونگیری از دم حیوان در ساعات شروع مداخله، 1، 2، 3، 5، 7، 24 و روز هشتم صورت گرفت. قند خون توسط گلوکومتر اندازه گیری شد.   یافته ها: آزمایشات فیتوشیمیایی مقدماتی نشان داد عصاره ریشه حاوی تانن، فلاونوئید، ساپونین و آلکالوئید می باشد. عصاره ریشه گیاه با دوزهای g/dl 12، 8 و 4 در حیوانات دیابتی و سالم روی کاهش قند خون مؤثر نبود. گلی بنکلامید و انسولین قند خون را در حیوانات دیابتی به طور معنی داری کاهش داد.  نتیجه گیری: به نظر نمی رسد که عصاره ریشه گیاه بر روی کاهش قند خون مفید باشد. تحقیقات بیشتری برای شناسایی آثار دیگر و ترکیبات شیمیایی گیاه لازم است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Anti-diabetic effect of Prosopis farcta (Bank & Soland) J.F.Macbar extract in rats
چکیده انگلیسی مقاله Background: diabetes is a chronic disease that despite of medical and specific treatments has reminded as an important medical problem. Various herbal were presented for treatment of diabetes. One of these plants is Prosopis farcta that was used as hypoglycemic agent in traditional medicine. The aim of this study was investigation of hypoglycemic effect of Prosopis farcta root in diabetes and healthy rats. Methods: root of plant was collected from southern area of Iran. Plant was extracted through percolation. Healthy rats were divided to control group and receiver extract (12 g/kg). streptozotocin diabetic rats were divided to six groups. 3 groups were treated by plant extraction (4, 8 and 12 g/dl), one group by Glibenclamide (10 mg/kg), one group by NPH insulin (5IU/kg) and one group by normal saline (1 ml/kg). Blood sample were taken at 0, 1, 2, 3, 5, 7, 24 and eighth day after treatment from rat tails. Blood glucose levels were measured by glucometer. Findings: preliminary photochemical analysis showed root extract consist of tannin, flavonoid, saponin and alkaloid. Root extract with various doses (4, 8 and 12 g/dl) had not any efficacy on decrease of blood glucose among diabetic and healthy rats. Glibenclamide and insulin decrease significantly blood glucose in diabetic rats. Conclusion: No appear that root extract of this plant to be useful on lowering blood glucose. More research are needed to identify another efficacy and chemical component of this plant
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Diabetes, Prosopis Farcta, Blood Glucose

نویسندگان مقاله فريبا جعفري |
مرکز تحقيقات بيماريهاي پوستي و سالک، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محسن مينائيان |
گروه فارماکولوژي، دانشکده داروسازي و علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران - مرکز تحقيقات علوم دارويي اصفهان، اصفهان، ايران

منيژه حسيني بهارانچي |
دکتراي عمومي داروسازي- گروه فارماکولوژي، دانشکده داروسازي و علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مطهره حيدري بني |
مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه تغذيه باليني،تغذيه جامعه،علوم و صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1372
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات