تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۶۳۰-۱۶۳۷

عنوان فارسی خواص ضد باکتریایی اسانس مرزه بختیاری بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده گاو تلقیح شده با سودوموناس آئروژینوزا طی دوره نگهداری در یخچال
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه، تلاش برای کاهش مواجهه انسان با ترکیبات نگهدارنده  شیمیایی با قابلیت خطرآفرینی بالا، موجب شده است تا در تعداد زیادی از مطالعات، کاربرد ترکیبات طبیعی در نگهداری غذا و جایگزینی آنها با ترکیبات شیمیایی مورد توجه قرار گیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه بختیاری در افزایش مدت ماندگاری گوشت در دمای یخچال طی دوره نگهداری گوشت گاو است. روش‌ها: اثر ضد میکروبی اسانس مرزه بختیاری با سه غلظت 025/0، 05/0 و 1/0٪ بر جمعیت سودوموناس آئروژینوزا و بار میکروبی کل گوشت خام گاو تلقیح شده با میکروب طی نگهداری در دمای یخچال به مدت 14 روز ارزیابی شد. یافته‌ها: تیمار گوشت حاوی غلظت 1/0٪ اسانس مرزه بختیاری بیشترین فعالیت میکروبی را در مقابل رشد سودوموناس آئروژینوزا و بار میکروبی کل نشان داد در حالی که قدرت بازدارندگی در همه تیمارهای حاوی اسانس در کل دوره نگهداری بیشتر از تیمار کنترل بود. نتیجه‌گیری: کاربرد اسانس مرزه بختیاری با مواد نگهدارنده طبیعی به عنوان جایگزین نگهدارنده‌های سنتزی در گوشت و فراورده های گوشتی سرد به منظور افزایش عمر ماندگاری گوشت امکان پذیر است. واژه‌های کلیدی: مرزه بختیاری- اسانس روغنی- خواص ضد میکروبی- ماندگاری گوشت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Antimicrobial effect of Saturejaba chtiarica essential oil in ground beef contaminated with pseudomonas aeruginosa during refrigerated period
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, in an attempt to reduce the human exposure to synthetic compounds such as chemical preservatives, some studies aimed at the replacement of artificial preservatives with natural ingredients with natural protective effects. Methods: In the present study the microbial inhibition effect of Saturejaba chtiarica essential oil in three different concentrations (0.1, 0.05, and 0.025%) was studied in minced beef which had already been contaminated with 103/gr Psoudomonas aeruginosa cells. The study was carried out during the refrigerated period (14 d at 5°C) and changes in the Psoudomonas aeruginosa count together with total microbial count were tracked in a 3 day time intervals. Findings: The trial containing 0.1% essential oil appeared to produce the most inhibition effect against the microbial population. However, during the study period all the treated samples showed some degree of antagonistic activity which resulted in the less microbial population than that of the control sample. Conclusion: In conclusion, the possible utilization of essential oil of Saturejaba chtiarica as a natural preservative in cold ground red meat was confirmed by this study.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Saturejaba chtiarica, Essential oil, Antibacterial, Beef shelf life

نویسندگان مقاله شهره دادفر |
دانش آموخته علوم و صنايع غذايي در مقطع کارشناسي ارشد ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد، شهرکرد، ايران

مريم ميرلوحي |
دانش آموخته علوم و صنايع غذايي در مقطع کارشناسي ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد، شهرکرد، ايران

عبدالله قاسمي پيربلوطي |
استاديار، زراعت و اصلاح نباتات، مرکز پژوهش¬هاي گياهان دارويي و دام پزشکي سنتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد، شهرکرد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1383
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات