تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۶۲۱-۱۶۲۹

عنوان فارسی بررسی قابلیت کاهش کلسترول توسط سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم A۷ (KC۳۵۵۲۴۰.۱)با قابلیت پروبیوتیکی در محیط آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: هرچند کاهش کلسترول غذا از راه های مؤثر کاهش کلسترول خون است، اما اخیرا در بخش چرب شیر اجزاء مؤثر در سلامتی، با خصوصیات زیست فعالی شناسایی شده اند که با کاهش مصرف چربی لبنی، دسترسی به منبع مهمی از ویتامین های محلول در چربی و اجزاء زیست فعال چرب شیر محدود می گردد. مطالعات نشان داده که رشد گروهی از باکتری های لاکتیک در شیر می تواند در کاهش بخش مضر چربی شیر مؤثر باشد. جهت معرفی سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 (که دارای خصوصیات پروبیوتیکی مختلفی است) به عنوان سویه ای بومی با قابلیت کاهش کلسترول، اطلاع از مکانسیم عمل آن ضروری به نظر می رسید.روش کار: سویه مورد نظر در محیط کشت MRS و شیر پرچرب حاوی 70 تا 100 میکروگرم در هر میلیمتر مکعب کلسترول محلول در آب کشت گردید. سپس با جداسازی باکتری ها از محیط کشت یا شیر بوسیله سانتریفوژ، جداسازی بخش غیر قابل صابونی شدن چربی و اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک کلسترول انجام گردید.یافته ها:با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که تفاوت در نوع کلسترول استاندارد می تواند بر روش اندازه گیری آن موثر باشد. همچنین غلظت کلسترول در طول دوره رشد باکتری در محیط تغییری نکرده و خواص این باکتری در کاهش قابل توجه کلسترول و تری گلیسیرید در سرم موش های آزمایشگاهی، با فعالیت این باکتری در محیط خارج سلولی که طی آن جذب ، هضم و یا اتصال قوی یا رسوب کلسترول بر سطح باکتری را می توان رد یابی کرد، هماهنگی ندارد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که روش مورد استفاده در مطالعات مشابه برای اندازه گیری کلسترول در محیط کشت آزمایشگاهی روش کاملا دقیقی نیست و در صورتیکه تفاوت بین سویه های مورد آزمایش در توانایی کاهش کلسترول کمتر از 10 تا 20 میلی گرم در لیتر باشد، با این روش به سختی می توان سویه های برتر را انتخاب نمود. همچنین شاید بتوان گفت که مکانیسم های دیگری مانند تولید اسید های چرب با زنجیره کوتاه که در متابولیسم کلسترول در بدن اختلال ایجاد می کنند، عامل اصلی تغییرات اثر بخش این سویه در موش های آزمایشگاهی بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Lactobacillus plantarum A7 (KC355240.1) on cholesterol-level in vitro
چکیده انگلیسی مقاله Background: Although lowering of food cholesterol is an effective way to reduce blood cholesterol, but recently some effective health and bioactivity characteristics of the milk fat components have been identified, so by decreasing the use of milk fat, an important source of fat-soluble vitamins and bioactive components of milk is limited. Recent Studies have shown that the growth of lactic acid bacteria in milk can be effective in reducing the harmful fat in milk. Before introduction of Lactobacillus plantarum A7 (which has different probiotic properties) as a native species with the ability to reduce cholesterol level, it was necessary to know its mechanism of action. Methods: The strain was cultured in MRS medium and whole milk containing 70 to 100 µg/ml of water-soluble cholesterol. By isolating the bacteria from the culture medium or milk by centrifugation, isolation of non-fat saponify part of milk and cholesterol Spectrophotometric measurement were performed. Findings: The results indicated that the difference in standard cholesterol can be effective on measuring method. Cholesterol concentration did not change during the growth of bacteria in the media and properties of the bacterium in significant reduction of serum cholesterol and triglycerides in mice were not coordinated with activity of bacteria in the extracellular environment and its absorption, digestion or strong binding to the bacterium surface. Conclusion: This study showed that the method used in studies for measuring cholesterol in the medium is not entirely accurate and if the difference between the tested strains' ability to reduce cholesterol is less than 10 to 20 mg per liter, this method can hardly select the best strains. Probably other mechanisms such as production of short chain fatty acids, which can cause interference on cholesterol metabolism in the body, were the main cause of the effectiveness of this strain in laboratory rats.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Native strain of Lactobacillus plantarum A7, O-phtalaldehyde, Spectrophotometric measurement, Cholesterol

نویسندگان مقاله گلنوش مدني |
مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان

مريم ميرلوحي |
مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان

محمود ياحي |
مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1385
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات