تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۶۱۴-۱۶۲۰

عنوان فارسی بررسی آلودگی به آفلاتوکسینM۱ در پنیرهای سفید ایرانی شهر اصفهان به روش الایزا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آفلاتوکسین‌ها از مهمترین گروه‌های مایکوتوکسین‌ها هستند که توسط گونه‌های قارچ آسپرژیلوس نظیر آسپرژیلوس  فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس در مواد غذایی آلوده به این  قارچ‌ها تولید می‌شوند. آفلاتوکسین M1 دفع شده در شیر حیوان‌های شیرده حاصل تغذیه خوراک آلوده به آفلاتوکسین  B1می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید ایرانی تولید شده در کارخانجات تولید کننده فراورده‌های لبنی شهر اصفهان می‌باشد. روش‌ها: درمجموع 50 نمونه پنیر به طور تصادفی از پنج کارخانه این شهر جمع آوری شد و میزان آفلاتوکسین M1 در آنها با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج بررسی آفلاتوکسین M1 در 50 نمونه پنیر سفید آزمایش شده غلظتی بین 72 تا 297 نانوگرم در کیلوگرم را نشان داد. 33 نمونه از50 نمونه پنیر مورد آزمایش (66٪) آلوده به آفلاتوکسین M1 بوده و میانگین میزان آفلاتوکسین در نمونه های آلوده 7/162 نانوگرم در کیلوگرم تعیین گردید. همچنین میزان آفلاتوکسین M1 در6 نمونه (18/18٪ موارد مثبت) بیش از حداکثر تعیین شده (250 نانوگرم در کیلوگرم) استاندارد کشورهای اروپایی بدست آمد. تجزیه و تحلیل آماری هیچ اختلاف معنی داری (05/0P<) میان میانگین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های پنیر بررسی شده را نشان نداد. نتیجه‌گیری: سلامتی انسان با مصرف شیر و فراورده های لبنی آلوده به آفلاتوکسین M1 همواره مورد توجه بوده است . بنابراین مواد غذایی بایستی همواره از لحاظ میزان آفلاتوکسین بررسی شده و تا حد امکان از آلودگی به قارچ ها دور نگه داشته شوند.   واژه‌های کلیدی :آفلاتوکسین M1  ، الایزا، پنیر سفید ایرانی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of Aflatoxin M1 Contamination in Iranian White Cheese Produced by Isfahan Dairy Factories using ELISA Technique
چکیده انگلیسی مقاله Background: A flatoxins are one of the most important types of mycotoxins that are produced by Aspergillus species such as A. flavus and A. parasiticus on contaminated feed. A flatoxin M1 (AFM1) is excreted in milk of those lactating animals which have ingested a flatoxin B1 contaminated feed. The aim of this study is to determine the presence and level of aflatoxin M1 in white Iranian cheese produced by Isfahan dairy factories. Methods: A total of 20 cheese samples were randomly collected from five factories and levels of a flatoxin M1 was evaluated by ELISA method. Findings: The results of AFM1 levels analysis (ng/kg) in fifty white cheese samples showed that concentration of AFM1 was between 72-297 ng/kg. 33 out of 50 samples (66%) were contaminated by AFM1 and the mean of AFM1 level in positive samples was 162.7 ng/kg. Also, AFM1 level in             6 samples (18.8% of positive samples) was higher than the maximum tolerance limit (250 ng/kg) accepted by the European countries. Statistical analysis showed that there was no significant difference (p < 0.05) between the mean concentration of AFM1 in tested cheese samples. Conclusion: The human health via consumption of contaminated milk and milk products with AFM1 is well known. Therefore, food must be evaluated for aflatoxin and be kept apart from fungal contamination as much as possible.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله A flatoxin M1, ELISA, Iranian white cheese

نویسندگان مقاله مهدي ترکش اصفهاني |
کارشناس ارشد صنايع غذايي، اصفهان، ايران

گلنوش مدني |
کارشناس ارشد بيوتکنولوژي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

پرهام حسيني |
کارشناس ارشد بيماري شناسي گياهي، گروه گياه پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1399
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات