تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۹۵-۱۶۰۴

عنوان فارسی بررسی عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزیجات در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه در میان نوجوانان، سبک زندگی کم‌تحرک همراه با رژیم غذایی حاوی مقادیر کم میوه و سبزیجات و میزان بالای کربوهیدرات پیچیده و چربی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این رفتارهای ناسالم با چاقی، دیابت نوع دو، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی عروقی در ارتباط می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزی در میان دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB) جهت شناخت متغیرهای موثری که در مداخلات مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌باشد.              روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال تحصیلی 1392-1391 با استفاده روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 648 دانش‌آموز دبیرستانی که پرسشنامه مبتنی بر سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده شامل: نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک‌شده، قصد و مصرف میوه و سبزیجات را تکمیل نمودند، انتخاب شدند. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی، همبستگی اسپیرمن، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون خطی انجام شد. یافته‌ها: میانگین سنی آزمودنی‌ها 63/15 با انحراف معیار 02/1 بود. نتایج مطالعه نشان داد میانگین مصرف روزانه میوه‌ها و سبزیجات در جنس دختر به ترتیب 75/1 و36/1 و در پسران 46/1 و24/1 در روز بود. اجزای تئوری با هم دیگر به خوبی قصد مصرف میوه و سبزیجات را در دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کردند که میزان R2 حدود43% به دست آمد. کنترل رفتاری درک‌شده و سپس نگرش و هنجارهای انتزاعی مهم‌ترین متغیرهای پیش‌گویی‌کننده قصد بودند. نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ارتقا کنترل رفتاری درک‌شده دانش‌آموزان برای افزایش مصرف میوه و سبزیجات باید به عنوان اولویت‌های برنامه‌های ارتقا‌دهنده سلامت در میان دانش‌آموزان در نظر گرفته شود. همچنین نتایج حاکی از آن می‌باشد که تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به عنوان یک چهارچوب مناسب جهت افزایش رفتارهای تغذیه‌ای سالم از جمله مصرف میوه و سبزیجات برای نوجوانان به کار رود. واژه‌های کلیدی: میوه و سبزیجات، دانش‌آموزان، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Survey of factors associated with fruit and vegetable Consumption among high school students’ using the Theory of Planned Behavior in Isfahan: 2011-2012
چکیده انگلیسی مقاله Background: Sedentary lifestyles, along with diets low in fruits and vegetables, complex carbohydrates and high in fat and total energy are increasing among adolescents. These unhealthy behaviors associated with obesity, type 2 diabetes, hypertension, and heart disease. Healthful dietary behaviors, such as fruit and vegetable consumption among adolescents had been reported as inadequate. The purpose of this study was to examine factors associated with the fruit and vegetable consumption among high school students applying the theory of planned behavior (TPB) to identify influential variable that be addressed through intervention effort. Methods: In a cross-sectional study, multiple-stage randomized sampling was used to select 648 high school students in Isfahan who completed a questionnaire assessing variables of Theory of Planned Behavior (TPB): attitude, subjective norms, perceived behavior control (PBC), intention, and fruit and vegetable consumption. The statistical analysis of the data included descriptive tests, bivariate correlations, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and liner regression. Findings: The mean age of participants was 15.63 (SE=1.02) years old. Average daily fruit and vegetable intake reported that about 1.75 and 1.36 per day for girls and 1.46 and 1.25 for boys. The results indicated that the theory performs very well for the explanation of intention and accounted for 43% of the variance. Perceived behavioral control was the strongest predictor of intention, followed by attitude and subjective norms. Conclusions: The findings of this paper show that promotion of students' perceived behavioral control, and intention to high fruit and vegetable consumption should be priorities of any programs aimed at promoting healthy behaviors among students. It is also concluded that planned behavior theory the may be used as a framework for promoting healthy eating behaviors among adolescents.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله fruit and vegetable, students, Theory of Planned Behavior

نویسندگان مقاله پرستو يارمحمدي |
کارشناسي ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ، كارشناس پژوهشي بيمارستان كاشاني، دانشگاه علوم پزشکي شهركرد، شهركرد، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

ليلا آزادبخت |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،

آسيه پيرزاده |
دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

پريسا يارمحمدي |
کارشناسي ارشد فيزيولوژي جانوري، دبير زيست‌شناسي، آموزش و پرورش شهرکرد، شهرکرد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1186
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات