تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۸۵-۱۵۹۴

عنوان فارسی بررسی محتوای نگهدارنده ناتامایسین در دوغ‌های تولیدی کارخانجات لبنی با وضعیت بهداشتی متفاوت در استان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ناتامایسین نگهدارنده‌ای است که جهت کنترل کپک و مخمر در دوغ استفاده می‌شود در حالی که براساس قوانین سازمان غذا وداروی ایران استفاده از هرگونه نگهدارنده در دوغ ممنوع است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی محتوای نگهدارنده ناتامایسین در دوغ‌های تولیدی کارخانجات لبنی با وضعیت بهداشتی متفاوت در استان اصفهان بود.. روش‌‌ها: این مطالعه مقطعی با هدف بررسی وضعیت مصرف ناتامایسین در استان اصفهان در تابستان 1391 در19 کارخانه لبنی تولید‌کننده دوغ با وضعیت بهداشتی متفاوت با استفاده از دستگاه HPLC انجام گرفت. جهت ارزیابی وضعیت بهداشتی کارخانجات لبنی تولیدکننده دوغ از فرم ارزیابی برنامه‌های پیش نیازی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده گردید. قسمت اول فرم؛ شامل 8 سؤال مربوط به بهداشت کارگران، قسمت دوم؛ 17 سؤال مربوط به تولید و فراوری، قسمت سوم؛ 8 سؤال مربوط به شست‌وشو/ ضدعفونی/ نظافت و قسمت چهارم؛11سؤال مربوط به شناسایی خطر و پایش است. پس از تکمیل فرم، کارخانجات به چهار گروه از نظر وضعیت بهداشتی به صورت کاملا"مطلوب، مطلوب، متوسط و نامطلوب تقسیم گردیدند. یافته‌ها: نتایج توصیفی این مطالعه نشان‌دهنده وجود ناتامایسین در چهار نمونه از دوغ‌های تولیدی در کارخانجات لبنی تولید‌کننده دوغ با وضعیت بهداشتی متوسط بود. بر اساس نتایج حاصل از فرم؛ به ترتیب، 3 کارخانه (7/15%)، 6 کارخانه (5/31%)، 6 کارخانه (5/31%)، 4 کارخانه (3/21%) از وضعیت بهداشتی کاملا" مطلوب، مطلوب، متوسط و نامطلوب برخوردار بودند.  نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌گردد که به کارگیری تدابیر بهداشتی در امر تولید و فراوری به همراه به کارگیری پیش نیازهای مربوط به شناسایی خطر و پایش در راستای اجرای سیستم HACCP، با دقت بیشتری در کارخانجات تولید‌کننده غذایی انجام گیرد تا بتوان کنترل آلودگی میکروبی در محصولات غذایی را بدون استفاده از نگهدارنده‌ها عملی نمود. واژه‌های کلیدی: ناتامایسین، بهداشت، چک لیست ارزیابی برنامه‌های پیش‌نیازی، دوغ
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Examination of Natamycin Content in Iranian Yoghurt Drink (Doogh) produced in dairy processing plants in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: "Natamycin" is a preservative used in Iranian Yoghurt Drink (Doogh) to control the yeast and mould growth. The usage of preservatives is forbidden in Doogh due to some adverse affect on consumer health referring to Iran- Food and Drug Organization rules. But some food manufacturers use preservative such as natamycin in Doogh.    Methods: In summer 2012, the present study was aimed to investigate the natamycin content in 39 Doogh produced in 19 active dairy processing plants with different hygiene conditions by RP-HPLC in Isfahan, Iran. The assessment of hygiene conditions was performed by Prerequisite Programme check list (PRPs) approved by Iran-Food and Drug Organization in dairy processing plants. The checklist is classified in four sections as follows: first) 8 questions for hygiene of workers; second) 17 questions for production and processing; third) 8 questions for washing/ disinfectant/ cleaning; fourth) 11 questions for hazard identification and verification. The dairy processing plants were divided to four grades including a) completely desirable; b) desirable; c) medium and d) undesirable. Findings: Natamycin was found in 4 samples produced in dairy processing plants with grade "medium". Regarding with the results of grading, 3 (15.7%), 6 (31.5%), 6(31.5%) and 4 (21.3%) of dairy processing plants had grade "completely desirable, desirable, medium and undesirable", respectively. Conclusion: We conclude that employing the hygiene conditions accompanied with HACCP implementation could control the microbial contamination in food stuff. Therefore the usage of preservative would be limited in Doogh.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Natamycin, hygiene condition, Prerequisite Programme check list, Doogh

نویسندگان مقاله زهرا اسفندياري |
معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

محمد بديعي |
معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

محمدرضا مراثي |
دانشيار، مركز مطالعات محيط زيست، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

رضا سرهنگ پور |
آزمايشگاه مواد غذايي ابن سينا، اصفهان، ايران

الهام يزداني |
آزمايشگاه مواد غذايي ابن سينا، اصفهان، ايران

پويا محموديان |
معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1092
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات