تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۶۲-۱۵۷۱

عنوان فارسی الگو و اولویت‌های مصرف گوشت در خانواده‌های متوسط شهری– اصفهان، ایران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: گوشت پر هزینه‌ترین بخش سبد غذایی را در هر جامعه‌ایی تشکیل می‌دهد و مصرف آن در جوامع غنی و ضعیف تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. سیاست کلی در سال‌های اخیر جهت مبارزه با بیماری‌های وابسته به مصرف گوشت، گسترش مصرف گوشت سفید به خصوص گوشت ماهی نسبت به گوشت قرمز بوده است. با این حال مشخص نیست که در جامعه کلان شهر سلایق خانواده‌ها و تمایل آنها تا چه اندازه تغییر کرده است. روش‌ها: این بررسی یک مطالعه مشاهده‌ای و توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شد. تعداد نمونه مورد مطالعه 1067 برآورد شد. جامعه مورد بررسی خانواده‌هایی از شهر اصفهان بود که طی نمونه‌گیری به شکل خوشه‌ایی مرحله‌ای وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی برای وصف فراوانی و شاخص‌های مرکزی شاخص‌های مورد پرسش در جامعه صورت گرفت و از تجزیه واریانس یک سویه و آزمون  LSDجهت مقایسه میانگین‌ها در چارک‌های مصرف استفاده شد. یافته‌ها: نرخ پاسخ در این طرح، 6/62٪ بود.از افراد مورد پرسش(8/60٪) گوشت گوسفند را به عنوان اولین اولویت برای تهیه غذا در منزل انتخاب کنند. گوشت مرغ، ماهی و گاو در رده‌های بعدی اولویت مصرف قرار گرفتند. میانگین مصرف خانگی برای سه نوع گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی به ترتیب 62/21 ±( 46 /20)،30/29± (61/24) و 78/2 ±( 64 /2) برآورد گردید. از شاخصه‌های دموگرافیک تعداد افراد خانوار اثر مشخصی در میزان مصرف گوشت قرمز و مرغ داشت به طوری که در خانواده‌های 1 تا 4 نفره نسبت بیشتری از جمعیت در چارک‌های پر مصرف قرار گرفتند اما در خانواده‌های بیش از چهار نفر نسبت بیشتری از افراد در چارک‌های ابتدایی مصرف واقع می‌شوند.  نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که نسبت به مطالعات قبلی تمایل بیشتری برای مصرف ماهی و ورود آن به الگوی غذایی وجود دارد. با این حال میزان مصرف خانگی آن نسبت به میانگین مصرف جهانی فاصله زیادی دارد. علاوه بر این، سلایق سنتی برای استفاده از گوشت گوسفند همچنان پا برجاست. از شاخص های دموگرافیک ، تحصیلات و شغل افراد مسؤول تهیه غذا در خانوارهای مورد بررسی تاثیری بر الگوی مصرف گوشت قرمز و ماهی نداشت. علی‌رغم ذکر کم اهمیت بودن مسایل اقتصادی جهت تهیه غذای گوشتی در خانه در پرسشنامه، معنی‌داری اثر تعداد افراد خانوار در میزان مصرف گوشت مرغ و گوشت قرمز نشان‌دهنده اهمیت اثر مسایل اقتصادی در میزان مصرف آن است. واژه‌های کلیدی: گوشت قرمر، مرغ، ماهی، الگوی مصرف، الویت مصرف  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Meat consumption pattern and priorities in Unban families in Isfahan- Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: In every society, meat costs the most expensive parts of food basket, meat consumption is noticeably different in poor and rich societies. Since meat intake has been associated with several chronic impairments, reduction of red meat in the diet has been   recommended by several health information services. However It is not clear yet to what extent the employed policies has been effective among the urban families in a metropolitan Like Isfahan city.  Methods: A descriptive cross-sectional study was performed in Isfahan 2010. A total of 1067 subjects from Isfahanian urban were included in the study through two stage cluster sampling. Data analyzing was performed using SPSS  software and descriptive statistics. In order to compare the mean consumption data in every quartile, one way ANOVA analysis as well as LSD comparison test was carried out. Findings: the repose rate of this study was estimated at about 62%. More than 60% of the subjects referred to Lamb meat as their first priority for making meaty foods. Chicken, fish and beef were stated to be preferred after lamb meat. Average daily consumption of red meat, chicken meat and fish were obtained as 20.46, 24.61 and 2.64 respectively. Among demographic parameters, the number of family members was found to have significant effect on the chicken and red meat consumption. Conclusion: Based on the results of the present study, trendy towards fish consumption has been increased comparing to previous study in Iran. However the average fish consumption is still far too below than the worlds' average.  Although based on questioner data, economical issues have not any major effect on the meat preference, an upward significant relation between the number of families and chicken and red meat consumption confirmed that economical matters have great impact on the meat consumption in an Isfahan urban Families. Key Words: Red meat, chicken, Fish, Consumption pattern, Meat preferncence  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مريم ميرلوحي |
استاديار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي،گروه صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران

اکبر حسن‌زاده |
مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

احمد اسماعيل‌زاده |
دانشيار، ،گروه صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمد خوشنوسيان |
کارشناس تغذيه، ،مرکز تحقيقات امنيت غذايي، غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،‌ ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1129
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات