تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۳۹-۱۵۴۸

عنوان فارسی ارتباط مصرف کربوهیدرات رژیم غذایی و فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک در زنان معلم شهرستان لنجان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با وجود دریافت بالای کربوهیدرات‌ها در رژیم غذایی ایران‌ها و شیوع بالاتر فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک در زنان ایرانی تاکنون مطالعه‌ای در زمینه ارتباط دریافت کربوهیدرات با این فنوتیپ در کشور انجام نشده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط دریافت کربوهیدرات رژیم غذایی با فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک به انجام رسیده است. روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که بر روی 442 زن معلم 60-20 ساله شهرستان لنجان انجام شد. شاخص‌های تن‌سنجی، فشار خون، شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت فیزیکی در تمام افراد مورد مطالعه ارزیابی گردید. با استفاده از پرسشنامه نیمه کمی بسامد خوراک dish based semi-quantitative food frequency questionnaire (DFQ)، دریافت‌های غذایی افراد در طی سال گذشته بررسی شد، سپس پنجک‌های دریافت کربوهیدرات تعیین گردید. یافته‌ها: شیوع فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک در زنان معلم 9/18% بود. ارتباط معنی‌داری بین پنجک‌های دریافت کربوهیدرات رژیم غذایی با فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک دیده شد. نتیجه‌گیری: بین کربوهیدرات رژیم غذایی با فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک پایین کربوهیدرات ارتباط معنی‌داری دیده شد. انجام مطالعات آینده نگر در این زمینه ضرورت دارد. واژه‌های کلیدی: کربوهیدرات رژیم غذایی، فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک، زنان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Carbohydrate intake and hypertriglyceridemia waist phenotype among Lenjan female teachers
چکیده انگلیسی مقاله Background: There is conflicting evidence on the influence of carbohydrate intake and risk of hypertriglyceridemic waist (HW) phenotype. The aim of the present study was to determine the association between dietary carbohydrate intake and the prevalence of hypertriglyceridemic waist phenotype. Methods: This cross-sectional study was conducted on 442 Iranian female teachers in the age range of 20–60 years old. Validated dish based semi-quantitative food frequency questionnaire (DFQ) was used to determine usual dietary intakes. HW phenotype was defined as serum triglyceride concentrations ≥150mg/dl and concurrent waist circumference≥88 cm.  Findings: No significant statistical differences were found in the age, waist circumference, physical activity levels as well as current estrogen use and prevalence of obesity across quintiles of carbohydrate intake. Participants in the highest quintile of carbohydrate intake had higher intakes of energy, fat, whole grains, refined grains, fruits, vegetables and dietary fiber compared with those in the lowest quintile. No significant difference was found in protein intake across quintiles. The prevalence of HW in the highest quintile of carbohydrate intake compared with the lowest quintile were 24.4% and 15.9%, respectively (P-value = 0.60). Conclusion: Carbohydrate intake had significant association with hypertriglyceridemic waist phenotype among a group of Iranian adult women. More longitudinal studies are needed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Carbohydrate intake, hypertriglyceridemic waist phenotype, women

نویسندگان مقاله فاطمه شيراني |
کارشناس ارشد علوم تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ايران،

احمد اسماعيل زاده |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

عمار حسن زاده کشتلي |
دانشجوي دکتري، گروه پزشکي، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا

پيمان اديبي |
استاد، مرکز تحقيقات بيماري‌هاي عملکردي دستگاه گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

ليلا آزادبخت |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان،


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1433
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات