تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۲۷-۱۵۳۸

عنوان فارسی بررسی اثر مصرف رژیم با دانسیته پایین برروی حفظ وزن کاهش‌یافته و خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی
چکیده فارسی مقاله مقدمه:اطلاعات اندکی‌ درمورد اثر رژیم با دانسیته پایین بر روی حفظ وزن کاهش یافته و خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی وجود دارد. بدین منظور، مطالعه حاضر به بررسی اثر مصرف رژیم با دانسیته پایین انرژی برروی حفظ وزن کاهش یافته و خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی به صورت همزمان پرداخته است. روش‌ها:70 نفر که طی یک سال گذشته رژیم کاهش وزن داشته‌اند در مطالعه کار آزمایی بالینی حاضر با طراحی موازی شرکت کردند. گروه نمونه رژیم با دانسیته پایین شامل 30٪ چربی‌، 15٪ پروتئین و 55 ٪ کربوهیدرات و گروه شاهد رژیم معمولی شامل 35٪ چربی‌، 15٪ پروتئین و 50٪ کربوهیدرات به مدت 7 ماه دریافت کردند. ثبت 3 روزه‌ی غذا به منظور ارزیابی دریافت‌های غذایی استفاده شد. مارکرهای بیوشیمیایی و تن‌سنجی بر اساس پروتوکول اندازه‌گیری شدند.  یافته‌ها: وزن در گروه نمونه با دانسیته پایین انرژی4/0±3/1٪ و 2/0±3/0-٪ (002/0=P) در مقایسه با گروه شاهد به طور معناداری کاهش پیدا کرد. نتیجه مشابهی در رابطه با دور کمر1/0±3/٪0و 2/0±4/0-٪ (05/0>P) نیز دیده شد. قند خون ناشتا1±4/0و 8/0±5/9-(0001/0=P) در گروهی که رژیم با دانسیته پایین دریافت می‌کردند نیز کاهش پیدا کرد. درصد تغییرات سطح کلسترول4/0±05/2و 5/0±4/0-(40/0=P) وLDL-c در گروه دریافت‌کننده رژیم با دانسیته پایین 9/0±3/0-و 9/0±8/4 (002/0=P) در مقایسه با گروه شاهد به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه‌گیری: اثرات مفید رژیم با دانسیته پایین بر روی حفظ وزن کاهش یافته در افرادی که رژیم کاهش وزن دریافت می‌کردند در مطالعه حاضر مشخص شد که ممکن است به دلیل افزایش دریافت میوه‌جات، سبزیجات و غلات کامل باشد. واژه‌های کلیدی: دانسیته انرژی، بیماری‌های قلبی و عروقی، اندازگیری‌های تن سنجی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of diets and low-density on weight maintenance Lesser and risk of cardiovascular disease
چکیده انگلیسی مقاله Background: Little is known about the effects of a low energy dense diet on weight maintenance and cardiovascular risks following a recent weight reduction. Therefore, we assessed if weight maintenance, lipid profiles and glycemic control differ between low energy density diet and usual diet consumers following a recent weight reduction. Methods: Seventy patients with the history of weight reduction in the recent one year were recruited in this randomized controlled clinical trial study in a parallel design. Test group were administered a low energy density diet contained 30% fat, 15% protein and 55% carbohydrate while the control group administered a usual diet including 35% fat, 15% protein and 50% carbohydrate for 7 months. 3 days food records were used for assessing the dietary intake. Biochemical markers and anthropometric measures were done according to the standard protocol. Findings: Weight reduced in low energy density diet consumers compared to usual diet consumers (-0.3±0.2 vs. 1.3±0.4%, P=0.002). The results was the same regarding waist circumference (-0.4±0.2 vs. 0.3±0.1%, P=0.004). Fasting blood sugar also decreased in low energy density diet group (-9.5±0.8 vs. 0.4±1.0%, P=0.0001). Low energy density diet group had a drop in percent change of their total cholesterol (-0.4±0.5vs2.05±0.4%, P= 0.04) and LDL-cholesterol (4.8±0.9 vs. -0.3±0.9%, P= 0.002). Conclusion: Our findings confirmed beneficial effects of low energy density diet on attenuating weight regain in subjects with history of recent weight reduction. It might be derived from higher consumption of fruits, vegetables and fiber among low energy density diet than usual diet consumers. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Energy density, cardiovascular disease, anthropometric measurements

نویسندگان مقاله ليلا آزادبخت |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران دانشيار، مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه ، دانشكده تغذيه و علوم غذايي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

گلگيس كريمي |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

فهيمه حقيقت دوست |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

احمد اسماعيل زاده |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران دانشيار، مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه ، دانشكده تغذيه و علوم غذايي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/776
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات