تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۱۵-۱۵۲۶

عنوان فارسی تأثیر مصرف چای‌ترش بر پروفایل ‌لیپیدی افراد مبتلا به دیس‌لیپیدمی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیس‌لیپیدمی مهم‌ترین علت بیماری‌های قلبی‌ عروقی در جهان است و درمان گیاهی نقش مهمی در درمان دیس‌لیپیدمی دارد. با توجه به اینکه مطالعات محدودی در خصوص اثر چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در مدل‌های انسانی انجام شده، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مصرف چای‌ترش بر پروفایل لیپیدی افراد مبتلا به دیس‌لیپیدمی انجام گرفت. روش‌ها: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل‌دار بر روی 43 نفر از بیماران مبتلا به دیس‌لیپیدمی پلی‌ژنیک بدون سابقه بیماری قلبی عروقی، دیابت، کلیوی، کبدی، تیروئیدی که هیچگونه داروی پایین‌آورنده چربی خون مصرف نمی‌کردند، انجام گرفت. بیماران به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم ‌شدند. به هر دو گروه در ابتدای طرح، آموزش‌های اصلاح سبک زندگی داده ‌شد. گروه تجربی روزانه دو لیوان چای ‌ترش را صبح و عصر بین وعده‌های غذایی به مدت 90 روز مصرف نمودند که جایگزین دو لیوان از چای‌سیاه مصرفی روزانه شد. در ابتدا و روزهای 45 و 90 نمونه خون افراد بعد از 14-12 ساعت ناشتایی گرفته و پروفایل لیپیدی اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: در گروه تجربی، تغییرات میانگین کلسترول‌تام پایه، روزهای 45 و 90 اختلاف معنی‌داری داشته و کاهش 46/9% را نشان داد. تغییرات میانگین HDL-c وLDL-c  پایه، روزهای 45 و 90 اختلاف معنی‌داری داشته و به ترتیب کاهش 33/8% و 80/9% را نشان ‌داد. بنابراین مصرف چای‌ترش می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی مفید باشد. نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر کاهش HDL-c اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نشان داد که از نظر بالینی معنی‌دار نبود، در سایر لیپیدها اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. واژه‌های کلیدی: Hibiscus sabdariffa L.، دیس‌لیپیدمی پلی‌ژنیک، چای ‌ترش، پروفایل لیپیدی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of sour tea consumption (Hibiscus sabdariffa L.) on the lipid profile in dyslipidemic subjects
چکیده انگلیسی مقاله Background: Dyslipidemia is the major risk factor for cardiovascular disease in world and herbal medicines play an important role in the treatment of dyslipidemia. There are a few studies of sour tea (Hibiscus sabdariffa L.) effects on human. Thus, the aim of the present study was to evaluate the efficacy of sour tea consumption on the lipid profile in dyslipidemic subjects. Methods: A randomized control clinical trial study was conducted on 43 Polygenic dyslipidemia patients with no history of Cardiovascular, diabetes, kidney, hepatic, thyroid diseases that did not taking Lipid-lowering medicine selected in 2012 and divided randomly into two groups. Both groups received dietary and physical activity (lifestyle) advices. Experimental group received two glass sour tea in the morning and afternoon between meals, for 90 days instead of two glass black tea every day. Lipid profile was measured at baseline, day 45 and day 90 after 12-14 hours fasting. Findings: This study showed the mean cholesterol levels at baseline, day 45 and day 90 was significantly decreased till 9.46% in experimental group. The decrease in mean LDL-c and HDL-c levels, at baseline, day 45 and day 90 was significant till 8.33% and 9.80% respectively in experimental group. These findings suggest Hibiscus sabdariffa L. extract can be used in the prevention of cardiovascular diseases. Conclusion: The present study showed a decreasing trend in the mean HDL-c levels that difference between two groups statistically significant and no statistically significant difference in other lipids between two groups.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hibiscus sabdariffa L, Polygenic dyslipidemia, Sour tea, Lipid profile

نویسندگان مقاله فريحه احمدزاده ثاني |
دانش‌آموخته کارشناسي ارشد علوم تغذيه، شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

مجيد حاجي‌فرجي |
دانشيار، گروه تحقيقات سياستگذاري غذا و تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذائي کشور، دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران،‌ ايران

يداله محرابي |
استاد آمار زيستي – گروه اپيدميولوژي دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،‌ تهران، ايران

محمدسالم رضايي |
متخصص بيماري‌هاي داخلي- دانشگاه علوم پزشکي مشهد، خراسان رضوي، ايران

هما حاجي‌مهدي‌پور |
استاديار- گروه داروسازي سنتي- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

عباس حسن‌زاده |
دانشگاه علوم پزشکي گناباد


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1026
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات