تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۵۰۳-۱۵۱۴

عنوان فارسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر روی پروتئین واکنشگر با حساسیت بالاhs-CRP، پروفایل متابولیکی و استرس اکسیداتیو در زنان باردار
چکیده فارسی مقاله مقدمه: افزایش فاکتورهای التهابی با پیدایش چندین عارضه در ارتباط است. با توجه به دانش ما هیچ گزارشی که نشان دهنده اثر مکمل ویتامین D بر روی hs-CRP سرم، پروفایل متابولیکی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بین زنان باردار موجود نیست. این مطالعه برای تعیین اثر مکمل یاری ویتامین D بر روی hs-CRP سرم پروفایل متابولیکی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در میان زنان باردار انجام شده است. روش‌‌ها: این کارآزمایی بالینی در میان 48 زن باردار، بارداری اول، با سن 40-18 سال که تک قلو حامله بودند و در هفته 25 بارداری بودند اجرا شد. شرکت‌کنند‌گان هرکدام به صورت تصادفی برای 9 هفته، مکمل ویتامین D (24=n) یا دارونما (24=n) دریافت کردند. نمونه خون ناشتا در ابتدای مطالعه و بعد از 9 هفته برای اندازه‌گیری hs-CRP پروفایل متابولیکی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو شامل ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما(TAC)  و گلوتاتیون تام (GSH) گرفته شد. یافته‌ها: مکمل یاری منجر به افزایش سطح ویتامین D سرم (003/0 Pgroup=) و کلسیم (01/0  Pgroup=) شد. افراد گروه مداخله، کاهش زیادی در سطح سرمhs-CRP  (01/0Pgroup=)  و افزایش قابل توجهی‌ در غلظت (TAC) پلاسمای‌ آنها در مقایسه با گروه دارونما داشتند (002/0 Pgroup=) .اثر قابل توجه حاشیه‌ای مکمل یاری با کاهش سطح تری‌گلیسیرید (06/0Pgroup=) سرم و فشار خون دیاستولیک )07/0Pgroup=) مشاهده شد. ما موفق نشدیم که اثر قابل توجهی‌ از مکمل ویتامین D بر روی گلوکز خون ناشتا، سطح انسولین سرم، فشار خون سیستولیک، پروفایل‌های لیپیدی دیگر و گلوتاتیون تام پلاسما پیداکنیم. نتیجه‌گیری: در نتیجه مکمل یاری 9 هفته‌ای در زنان باردار منجر به کاهش سطح hs-CRP و افزایش (TAC) پلاسما، ویتامین D سرم و غلظت کلسیم می‌شود. علاوه بر این مکمل یاری منجر به اثر حاشیه‌ای بر روی فشار خون دیاستولیک (DBP) و تری گلیسیرید سرم می‌شود اگرچه نمی‌تواند بر روی پروفایل متابولیکی سرم اثری داشته باشد. واژه‌های کلیدی: ویتامینD ، پروتئین واکنشگر با حساسیت بالا، بارداری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effects of vitamin D supplementation on hs-CRP, metabolic profile and oxidative stress in pregnant women: a double blind randomized controlled clinical trial
چکیده انگلیسی مقاله Background: Increased pro-inflammatory factors, metabolic profile and biomarkers of oxidative stress during pregnancy have been associated with development of several complications. To our knowledge, no reports are available indicating the effects of vitamin D supplementation on serum hs-CRP, metabolic profile and bio markers of oxidative stress among pregnant women. This study was done to determine the effects of vitamin D supplementation on serum hs-CRP, metabolic profile and biomarkers of oxidative stress among pregnant women. Methods: This randomized double-blind controlled clinical trial was conducted among 48 pregnant women, primigravida, aged 18-40 year old who were carrying singleton pregnancy at 25 weeks' gestation. Participants were randomly assigned to receive either 400 IU/d vitamin D supplements (n=24) or placebo (n=24) for 9 weeks. Fasting blood samples were taken at baseline and after 9 weeks' intervention to measure hs-CRP, metabolic profile and biomarkers of oxidative stress including plasma total antioxidant capacity (TAC) and total glutathione (GSH). Findings: Vitamin D supplementation resulted in increased levels of vitamin D (+3.62 vs.-1.2 ng/mL,Pgroup=0.003) and calcium(+0.2 vs.-0.12mg/dL, Pgroup=0.01). Individuals who took vitamin D supplements had a significant decrease in their serum hs-CRP levels (-1411.7 vs. 1503ng/mL,Pgroup=0.01) and a significant rise in their plasma serum TAC concentrations 151.94 vs. -19.69mmol/l,Pgroup=0.002) compared with those who took placebo. A borderline significant effects of vitamin D supplementation on reducing serum triglyceride levels (Pgroup=0.06) and diastolic blood pressure (Pgroup=0.07) was also observed. We failed to find a significant effect of vitamin D supplementation on FPG, serum insulin levels, systolic blood pressure, other lipid profiles and plasma GSH. Conclusion: In conclusion, vitamin D supplementation for 9 weeks among pregnant women resulted in reduced serum hs-CRP levels and increased plasma TAC, serum vitamin D and calcium concentrations. Furthermore, vitamin D supplements led to a borderline significant effect on DBP and serum triglycerides; however, it could not affect other serum metabolic profiles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vitamin D, hs-CRP, supplementation, metabolic profile, oxidative stress, pregnancy

نویسندگان مقاله افشين شيرانيان |
دانشجوي کارشناسي ارشد تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

امين صالح ابرقوئي |
دانشجوي دکتراي تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

ذات اله عاصمي |
استاديار، مرکز تحقيقات بيوشيمي و تغذيه در بيماري‌هاي متابوليک، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران

منصوره صميمي |
پزشک عمومي، گروه زنان و زايمان، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران

زهره طبسي |
پزشک عمومي، گروه زنان و زايمان، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران

حسين شاکري |
کارشناس تغذيه، مرکز تحقيقات بيوشيمي و تغذيه در بيماري‌هاي متابوليک، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران

احمد اسماعيل زاده |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1356
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات