تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۴۹۱-۱۵۰۲

عنوان فارسی بررسی اثر مصرف گروه های غذایی و گلیومای بزرگسالان: مطالعه مورد-شاهدی گلیومای بزرگسالان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سرطان به عنوان سومین علت مرگ (عامل 14٪ از کل مرگ و میرها)، به یک معضل اساسی بهداشتی مبدل شده است. سرطان ها همانند اغلب بیماریهای مزمن غیر واگیر و یا بیماری های واگیر، قابل پیشگیری هستند. در مطالعه حاضر ارتباط میان گروه های غذایی با گلیومای بزرگسالان مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: در این مطالعه مورد – شاهدی مبتنی بر بیمارستان، اطلاعات اجتماعی-اقتصادی، دموگرافیک، عوامل سبک زندگی، بهداشتی و دریافت‌های غذایی 128 بیمار مبتلا به انواع گلیوما تازه تشخیص مورد تایید پاتولوژیست و 256 شاهد از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی (FFQ) معتبر و قابل اطمینان جمع آوری گردید. تمام آزمون‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. یافته‌ها: پس از تعدیل برای مخدوشگرهای بالقوه، رابطه معکوسی میان گلیومای بزرگسالان و دریافت بیشتر چای و قهوه (040/0 =P ؛72/0 - 16/0 :CI %95 ؛34/0 =OR: بالاترین سهک در مقابل پایین ترین سهک)، لبنیات (002/0 =P ؛82/0 - 18/0 :CI %95 ؛39/0 =OR : بالاترین سهک در مقابل پایین ترین سهک)و حبوبات (001/0 =P ؛86/0 - 20/0 :CI %95 ؛41/0 =OR : بالاترین سهک در مقابل پایین‌ترین سهک) مشاهده نمودیم. ارتباط معنی‌داری میان دریافت گوشت‌های فرآوری و نمک سود شده، تخم‌مرغ، میوه‌ها، سبزی‌ها، گوشت‌ها، شیرینی‌ها، روغن‌های هیدروژنه، نوشیدنی‌های صنعتی، چربی‌ها و مغزها و شانس ابتلا به گلیوما مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج ما از تاثیر احتمالی برخی گروه‌های غذایی مانند چای و قهوه، لبنیات و حبوبات در پیشگیری از گلیوما در افراد بزرگسال حمایت می‌کند. واژه‌های کلیدی: گلیوما، بزرگسالان، گروه‌های غذایی، لبنیات
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Association between Food Groups and Adult Gliomas: A case-control study in adult with gliomas
چکیده انگلیسی مقاله Background: Cancer As the third leading cause of deaths (14% of total deaths), has become a major health problem. Cancers like most chronic non-communicable or communicable diseases are preventable. The study were examined the relationship between food groups with adult glioma. Methods: in this hospital-based case-control study, 128 newly diagnosed patients with glioma that were determined by pathologist, and 256 controls for Socioeconomic, demographic and life style factors, health status and dietary intakes were obtained with interviewing and by valid and reliable semi- quantitative food frequency questionnaire (FFQ). SPSS version 19 was used for all statistical analyses. Findings: After adjusting for potential confounders, inverse associations with adult gliomas were observed for intake of coffee and tea (highest tertile versus lowest: OR = 0.34, 95% CI = 0.16-0.72, P for trend = 0.040), dairy (highest tertile versus lowest: OR = 0.39, 95% CI = 0.18-0.82, P for trend = 0.002) and legumes (highest tertile versus lowest: OR = 0.41, 95% CI = 0.20-0.86, P for trend = 0.001). We observed no significant association between risk of adult gliomas and intakes of processed and salted meats, egg, fruits, vegetables, meats, pastries, fats and nuts, hydrogenated oils and beverages. Conclusion: Our results show intake of certain food groups such as tea and coffee, dairy and legumes may possibly prevent gliomas in adults. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Gliomas, Adults, Dietary groups, Dairy

نویسندگان مقاله مهدي شايانفر |
کارشناس ارشد علوم تغذيه، گروه تغذيه باليني و رژيم درماني، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

مينو محمدشيرازي |
دکتراي تخصصي علوم تغذيه، گروه تغذيه باليني و رژيم درماني، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

بهرام رشيدخاني |
دکتراي تخصصي اپيدميولوژي، گروه تغذيه باليني و رژيم درماني، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

احمد اسماعيل زاده |
دکتراي تخصصي علوم تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

آناهيتا هوشيارراد |
کارشناس ارشد علوم تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

سعيد دعايي |
کميته تحقيقات دانشجويي، انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي کشور، دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

گيو شريفي |
متخصص و جراح مغز و اعصاب، گروه جراحي مغز و اعصاب، بيمارستان لقمان حکيم، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

منصوره اميرپور |
کارشناس علوم تغذيه، آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1577
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات