تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۴۶۰-۱۴۶۸

عنوان فارسی میزان فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل در فرایند تولید فراورده گوشتی همبرگر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کلستریدیوم دیفیسیل به عنوان عامل اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک وکولیت با غشای کاذب است. محصولات گوشتی به عنوان یکی از منابع احتمالی انتقال کلستریدیوم دیفیسیل به انسان محسوب می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی  کلستریدیوم دیفیسیل در فرایند تولید همبرگر با استفاده از روش کشت و آزمون بیوشیمیایی انجام گرفت.  روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 211 نمونه شامل مواد اولیه متشکله و محصول نهایی همبرگر سه کارخانه فراورده گوشتی دارای گواهینامه HACPP و چهار کارخانه فاقد آن در استان اصفهان در فاصله زمانی تیر تا دی ماه1391 جمع‌آوری گردید. نمونه‌برداری با سواب از سطوح ماشین‌آلات فرایند تولید نیز انجام گرفت. نمونه‌ها در محیط مایع کلستریدیوم دیفیسیل موکسالاکتام نوروفلوکسازین"CDMN"  غنی‌سازی و سپس در محیط CDMN آگار به صورت بی‌هوازی کشت داده شدند. پرگنه‌های مشکوک کلستریدیوم دیفیسیل در محیط بلاد آگار درشرایط بی‌هوازی دوباره کشت داده شد و با استفاده از آزمون‌های بیوشیمیایی شناسایی گردید. نتایج حاصل با نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری  χ 2 مورد آنالیز و 05/0P   معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل در کارخانجات دارای گواهینامه HACCP ،5/5% و در کارخانجات فاقد گواهینامه،14% بود. بر پایه نتایج، اختلاف معنی‌داری در شیوع باکتری طی فصول مختلف (34/0 (P= مشاهده نشد ولی شیوع کلستریدیوم دیفیسیل در کارخانجات دارای گواهینامه HACCP در مقایسه با کارخانجات فاقد گواهینامه اختلاف معنی‌داری را نشان داد (03/0 = P). نتیجه‌گیری:  نتایج این مطالعه نشان داد که احتمالا" مصرف همبرگر در انتقال کلستریدیوم دیفیسیل به انسان نقش دارد و اجرای اصول HACCP در کارخانجات تولید‌کننده فراورده گوشتی همبرگر می‌تواند در کاهش شیوع کلستریدیوم دیفیسیل موثر باشد.  واژه‌های کلیدی: کلستریدیوم دیفیسیل، فراورده گوشتی همبرگر، آزمون بیوشیمیایی  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Frequency of Clostridium difficile in Processing steps of hamburger
چکیده انگلیسی مقاله Background: Clostridium difficile (C.difficile) is known as a cause of diarrhea through antibiotic usage and life threatening pseudo-membranous colitis. The meat products such as hamburger are one of possible resources for C. difficile transmission to human. The present study was conducted to examine the frequency of C. difficile in the processing steps of hamburger by culture method and biochemical test. Methods: In this cross sectional study, 211 samples including raw material and final product of hamburger were collected from 3 and 4 hamburger manufacturing companies certified with and without HACCP, respectively during June 2012 to January 2013. The sampling by swab was done from production facilities. The samples were cultured in Clostridium difficile moxalactam norofloxacin (CDMN) broth. Then it was streaked on the CDMN agar in anaerobic condition. The suspicious colonies were an aerobically sub cultured on the blood agar. Bacteriological examinations were performed by some biochemical tests. Collected data were analyzed using SPSS . Descriptive statistics and Chi-square tests were used with p-value ≤ 0.05. Findings: The frequency of C.difficile was 5.5% and 14% in hamburger manufacturing companies certified with and without HACCP, respectively. There was no difference in C.difficle prevalence according to the season (p= 0.34). But the difference was observed in the results based on HACCP certification (p= 0.03). Conclusion: These results indicate the hamburger may serve as a vehicle for C.difficle transmission to human. Furthermore, HACCP implementation can reduce the C.difficle prevalence.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Clostridium difficle, hamburger, biochemical test &,nbsp

نویسندگان مقاله زهرا اسفندياري |
دانشجوي دکتري تخصصي علوم و صنايع غذايي، گروه تخصصي علوم و صنايع غذايي، دانشکده علوم و صنايع غذايي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران

محمد جلالي |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حميد عزت پناه |
دانشيار، گروه تخصصي علوم و صنايع غذايي، دانشکده علوم و صنايع غذايي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران

اسکات وايز |
استاد، دانشکده پاتوبيولوژي، دانشگاه Guelph، اونتاريو، کانادا

محمد چمني |
دانشيار، گروه علوم دامي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1264
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات