تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۴۵۰-۱۴۵۹

عنوان فارسی بررسی اثر امگا۳ در مقایسه با پلاسبو بر تغییرات وزن و دور کمر، دور باسن و ارتباط آن با ویسفاتین در بیماران دیابتی نوع۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: چاقی و بالا بودن اندازه دور کمر به باسن ( نوع آندروئید) در شیوع بیماری‌های قلب و عروق و دیابت نوع 2 نقش دارد. افزایش بافت چربی به خصوص چربی احشایی وابستگی کاملی به عوامل خطرآفرین بیماری‌های قلبی- عروقی چون عدم تحمل گلوکز، هیپرلپیدمی، پرفشاری خون و همچنین به عنوان عامل زمینه‌ساز در دیابت و سندرم متابولیک نقش دارد. در بیشتر موارد مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو با چاقی همراه است . روش‌ها: تعداد 71زن مبتلا به دیابت نوع 2به دو گروه تحت درمان با کپسول امگا3 وگروه کنترل با کپسول‌ دارونما قرار گرفتند. سن، قد، وزن، دور کمر از طریق مشاهده و پرسشنامه گرفته شد. بیماران پس از 8 هفته از نظر میانگین موارد فوق ارزیابی شدند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS  مورد تحلیل قرار گرفت . یافته‌ها میانگین وزن بیماران،BMI، دور کمر، دور باسن و نسبت آنها در 2 گروه قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی‌داری نداشت (P>0.05) اما میانگین تغییرات وزن بیماران، BMI، دور کمر، دور باسن و نسبت آنها در 2 گروه تفاوت معنی‌داری داشت (P< 0.001) . نتیجه‌گیری: از یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که امگا3 باعث کاهش وزن بیماران گردیده است همچنین BMI و WHR کم شده است ولی با توجه به اینکه مدت انجام مطالعه کوتاه بوده است این تغییرات در بعد از مداخله معنی‌دار نبود اما میانگین تغییرات آنها تفاوت معنی‌داری داشته است باید تحقیقات جدیدی با مدت بیشتر انجام گردد. واژه‌های کلیدی: چاقی، ویسفاتین، امگا3، نسبت اندازه دور کمر به باسن، دیابت نوع2  [M1]لطفا نسخه این نرم افزار را وارد فرمایید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of omega3 on weight, waist and hip and relation with visfatin Vs placebo in patient with type2 diabetes
چکیده انگلیسی مقاله Background: Obesity and increase of waist to hip ratio (Android obesity) is effect in cardiovascular disease and type2 diabetes. Increase of fatty tissue special visceral fatty tissue depended to cardiovascular disease, glucose intolerance, hyperlipidemia, hypertension and important in diabetes and metabolic syndrome. In most case with insulin resistance and diabetes accompanied by obesity. Methods: A total of seventy-one women with type II diabetes in two groups had been under the treatment with Omega-3 capsules and the control group with placebo capsules. Age, high, weight, waist and hip circumference observe. After 8 weeks mean of information that say above take. The data were analyzed using Software SPSS18 and appropriate statistical methods. Findings: Mean of weight, BMI, waist, hip and WHR before and after intervention was not significant (P>0.05). But change before to after in tow groups was significant (P< 0.001). Conclusion: Result show that omega3 decrease weight, BMI and WHR in patient with type 2 diabetes but the period of study is short and changing after intervention was not significant but change before to after in tow groups was significant .Should do more research with long time . Keyword: Obesity, Visfatin, Omega3, WHR, Type 2 Diabetes
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدجواد حسن زاده عطار |
کارشناس ارشد تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي تهران، شعبه بين الملل،‌ تهران،‌ ايران

حسين حاجيان فر |
استاديار، تغذيه دانشگاه علوم پزشکي تهران، شعبه بين الملل، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/912
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات