تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۴۴۲-۱۴۴۹

عنوان فارسی بررسی ارتباط نوشیدن چای با تراکم املاح استخوانی در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز پوکی استخوان شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مصرف چای در جامعه ما عمومیت داشته و به مراتب بیشتر از قهوه و نوشیدنی‌های دیگر استفاده می‌شود. بررسی‌های متعددی ارتباط قهوه با تراکم املاح استخوانی (BMD) را ارزیابی کرده‌اند اما ارتباط بین مصرف چای و تراکم استخوان کمتر ارزیابی شده است. با توجه به شیوع بالای پوکی استخوان در کشور و تغییرات الگوی جمعیتی که با افزایش افراد میانسال و مسن همراه است، بررسی ارتباط بین نوشیدن چای و تراکم املاح استخوانی می‌تواند ارزشمند باشد. روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی - تحلیلی انجام شد. تعداد 87 نفر از جمعیت زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز پوکی استخوان اصفهان به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. از طریق پرسشنامه اطلاعات فردی از افراد گرفته شد. برای ارزیابی میزان دریافت کلسیم و ویتامین D پرسشنامه بسامد غذایی به این منظور تهیه شد. تراکم املاح استخوانی با روش DEXA در دو ناحیه لگن و ستون فقرات اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن و شاخص توده بدنی (BMI) زنان شرکت‌کننده در مطالعه به ترتیب 48/7 ± 1/58 سال و 38/4 ± 4/28 بود. مدل رگرسیون خطی چندگانه نهایی نشان داد که میزان مصرف چای مستقل از عوامل سن، BMI، فعالیت بدنی، مصرف قهوه، دریافت روزانه کلسیم از رژیم غذایی، دریافت مکمل کلسیم و دریافت روزانه ویتامین D از رژیم غذایی، با افزایش تراکم املاح استخوانی در ناحیه لگن (22/53β=  , 001/0 >p) و ناحیه ستون فقرات (46/55β= , 001/0 >p) در ارتباط بود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه ، مصرف چای با افزایش BMD در ارتباط بود که این ارتباط مستقل از عوامل سن، BMI، فعالیت بدنی، و سایر مخدوش کننده‌های مؤثرمی‌باشد. واژه‌های کلیدی: پوکی استخوان، تراکم معدنی استخوان، چای، زنان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Tea drinking and bone mineral density among postmepausal women referring to Bone Densitometry Center- Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: tea consumption is common in our country and consumes more than coffee and other drinks. Many studies investigated the association between coffee and bone mass density (BMD) but there is few study about association between tea and BMD. According to high prevalence of osteoporosis in country and change in demographic patterns that is associated with increasing Middle-aged and older adults, investigation the relationship between tea consumption and BMI is important. Methods: this is a cross-sectional study. 87 women were selected randomly that referred to osteoporosis center of Isfahan city. General characteristics were taken through a questionnaire. Food frequency questionnaire was used to assess amount of calcium and vitamin D intake. BMD was assessed through DEXA method in spine and hip. Findings: Mean and standard deviation of age, BMI of women were 58.1±7.48 year and 28.4±4.38 respectively. Multiple regression analysis showed amount of tea consumption was associated with increasing of BMD in hip (β=53.22, p< 0.001) and spine (β=55.46, p< 0.001) independently of age, BMI, coffee drinking, daily calcium intake, calcium supplement and vitamin D intake through diet. Conclusion: According to our result, tea drinking associated with increasing BMD independently of age, BMI, physical activity and other confounders.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله osteoporosis, bone mass density, tea, women

نویسندگان مقاله زمزم پاک نهاد |
دانشيار، گروه تغذيه باليني ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مطهر حيدري بني |
دانشجوي دکتراي تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/979
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات