تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۴۲۷-۱۴۳۳

عنوان فارسی اثر مصرف مکمل اسکوربیک اسید برتوان هوازی و بی هوازی بازیکنان هند بال
چکیده فارسی مقاله مقدمه:اسکوربیک‌اسید یا ویتامین C یکی از شناخته شده‌ترین ویتامین‌های محلول در آب است.چون تامین انرژی اضافی لازم برای ورزش از طریق غذای مصرفی با افزایش متناسب دریافت ویتامین  Cهمراه نیست. ورزش شدید می‌تواند باعث استرس اکسیداتیو درسلول‌ها، درد عضلانی و افت عملکرد ورزشی شود. کارآیی ویتامین C به عنوان عامل آنتی‌اکسیدانی و مؤثر بودن آنها در عملکرد ورزشی در بررسی‌های انسانی اندکی مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین ما اثرات مصرف زیاد اسکوربیک‌اسید را برتوان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان هندبال مورد بررسی قرار دادیم.  روش‌ها : 14 زن ورزشکار تعلیم دیده بازیکن هندبال، در دامنه سنی 33-19 سال، در این بررسی ثبت نام و به طور تصادفی در دو گروه (دریافت‌کننده 500 میلی‌گرم ویتامین  Cاضافی یا دارونما)، قرار گرفتند و توان هوازی و بی‌هوازی در آغاز و پایان بررسی ارزیابی و بین گروه‌ها و داخل گروه‌ها با استفاده از آزمون t انجام شد. یافته‌ها : 14 نفر از شرکت‌کنندگان یک هفته مداخله درمانی را کامل کردند. هیچ تغییر قابل‌توجهی در عملکرد ورزشی هوازی و بی‌هوازی در بین گروه‌ها در مقایسه با گروه دارونما وجود نداشت. اما تغییر معنی‌دار درون گروهی درعملکرد ورزشی هوازی در گروه مصرف‌کننده ویتامین) C 05/0 (P<وجود داشت. نتیجه‌گیری: مصرف روزانه 500 میلی‌گرم ویتامین Cبه مدت یک هفته در ورزشکاران زن، هیچ تغییر قابل‌توجهی در سطح عملکرد ورزشی هوازی و بی‌هوازی در مقایسه با گروه دارونما ایجاد نکرد.  واژه‌های کلیدی: اسکوربیک‌اسید، توان هوازی، توان بی‌هوازی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of vitamin C supplementation on aerobic and nonaerobic performance in female handball players
چکیده انگلیسی مقاله Background: Ascorbic acid (Vitamin C) is one of the most commonly water soluble vitamins. Extra energy is necessary for the exercise is not often attributed to intake of vitamin C, long-term and intense exercise can lead to oxidative damage to cellular compounds and also contribute to muscle fatigue and decrease exercise performance. Limited data are available regarding to the efficacy of vitamin C about antioxidant activity and their effectiveness on exercise performance in humans. Therefore we investigated the effects of extra vitamin C on aerobic and anaerobic exercise performance in Iranian female handball players. Methods: Fourteen female handball players with aged 23.4+3.6 years were enrolled in this investigation and randomly allocated to two groups (extra of 500 mg of vitamin C or placebo) and they were evaluated at the beginning and at the end of the study and within and between group comparisons were done using paired t-test respectively. Findings: Fourteen of the participants completed the one week intervention. There wasn't observed any significant changes in anaerobic and aerobic exercise performance in comparing with placebo group but there was significant changes about aerobic exercise performance among vitamin C group (P< 0.05). Conclusion: One week consumption of 500 mg of vitamin C in athlete women did not show any significant changes in aerobic and anaerobic exercise performance comparing with placebo group.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ascorbic acid, aerobic exercise performance, anaerobic exercise performance

نویسندگان مقاله ندا ولي بيگ |
کارشناس‌ ارشد تربيت‌بدني، دبير آموزش و پرورش، اصفهان، ايران

زمزم پاک نهاد |
دانشيار، گروه تغذيه باليني، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

نفيسه شکري مشهدي |
دانشجوي دکتراي تغذيه، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1056
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات