تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۴۱۴-۱۴۲۶

عنوان فارسی بررسی ارتباط الگوی غذایی شبه غربی و خطر ابتلا به سندرم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم‎آباد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هر چند ارتباط غذاها و مواد مغذی با سندرم متابولیک تا حدودی شناخته شده است، مطالعه الگوهای غذایی و ارتباط آن با سندرم متابولیک فواید بیشتری نسبت به بررسی ارتباط منحصراً یک یا چند ریز مغذی دارد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط الگوهای غذایی شبه غربی با سندرم متابولیک در شهر خرم‌آباد انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 973 نفر (237 مرد و 736 زن) از ساکنین شهر خرم‌آباد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. دریافت‌های غذایی افراد ارزیابی، وزن و قد اندازه‌گیری و نمایه توده بدن محاسبه شد. نمونه خون سیاهرگی جهت اندازه‌گیری سطح متغیرهای متابولیکی جمع‌آوری و فشار خون اندازه‌گیری شد. سندرم متابولیک طبق معیارهای AHA (انجمن قلب آمریکا) تعریف شد. یافته‌ها: در این مطالعه نشان داده شد افرادی که در بالاترین پنجک الگوی غذایی شبه غربی قرار داشتند، در مقایسه با افراد پایین‌ترین پنجک، شانس بیشتری برای ابتلا به سندرم متابولیک(نسبت شانس 21/2 و فاصله اطمینان 95%: 42/1 تا 44/3) داشتند. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که الگوی غذایی شبه غربی (گوشت احشا، مارگارین، قهوه، خشکبار، شیرینی و دسر، چاشنی‌ها، نوشابه، متفرقه، گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده) خطر سندرم متابولیک را افزایش می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between western dietary pattern and the risk of metabolic syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Background: Although the relationship between foods and nutrients with metabolic syndrome is known to some extent, the study of dietary patterns and their relationship with metabolic syndrome have more benefits than the relationship is exclusively one or more micronutrients. So, this study was carried out to determine the relation between western dietary patterns with metabolic syndrome in Khorramabad city. Methods: In this cross-sectional study, 973 patients (237 males and 736 females) Khorramabad's residences were selected by using of multistage cluster and randomized systematic sampling. Food intake assessment, weight and height were measured and BMI calculated. Venous blood samples were collected for measurement of metabolic variables and blood pressures. Metabolic syndrome was defined based on AHA (American Heart Association) criteria. Findings: This study showed that participants in the highest quintile of western dietary pattern in compare to the participants in the lowest quintile of western dietary pattern had more risk of metabolic syndrome (OR=2.21, CI 95%: 1.42-3.44). Conclusion: Findings of this study showed that western dietary pattern (visceral meat, margarine, coffee, nut, sweet and dessert, additives, colas, sundry, red meat, and processed meat) increases the risk of metabolic syndrome.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ابراهيم فلاحي |
دانشيار، دکتراي علوم تغذيه، مرکز تحقيقات بهداشت تغذيه، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي لرستان ، خرم آباد، ايران

سجاد روستا |
دانشجوي کارشناسي علوم تغذيه، گروه علوم تغذيه، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي لرستان ، خرم آباد، ايران

اميرحسين خلخالي راد |
دانشجوي کارشناسي علوم تغذيه، گروه علوم تغذيه، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي لرستان ، خرم آباد، ايران

خاطره عنبري |
استاديار، دکتراي پزشکي- اجتماعي، گروه پزشکي- اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي لرستان ، خرم آباد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1110
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات