تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۳۸۶-۱۳۹۳

عنوان فارسی پپتید-۱ شبه گلوکاگون (۱-GLP) در تنطیم قند خون و درمان دیابت نوع دو: مرور سیستماتیک
چکیده فارسی مقاله چکیدهپپتید شبیه به گلوکاگون-1 (GLP-1) از جمله اینکرتین هورمونهاست که پس از هضم غذا، از روده ترشح شده و سبب افزایش ترشح انسولین و تنظیم قند خون میشود. همچنین قادر به مهار مرگ سلولی و افزایش تکثیر سلولهای بتای پانکراس میباشد.هدف از مطالعه حاضر، مروری بر شواهد موجود در زمینه اثرات GLP-1 در ترشح انسولین ، تنظیم قند خون و کاربرد آن در درمان دیابت نوع 2 میباشد.در این بررسی، مطالعات مورد- شاهدی، کوهورت و مشاهده ای و مروری درنظر گرفته شد و بررسی با استفاده از موتور جستجوی PubMed، بین سال های 1987 تا 2012 و نیز استفاده از
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ی&،nbsp،glucagon-like pepetide-1، GLP-1،، &،quot،type 2 diabetes&،quot،، &،quot،type II diabetes&،quot، NIDDMانجام گردید و در کل 25 مقاله مورد استفاده قرار گرفت. GLP1 به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش میزان انسولین و کاهش قند خون اثر دارد. از یک سو از طریق گیرنده های&،nbsp، موجود بر سلولهای پانکراس بطور مستقیم سبب افزایش بیان ژن انسولین و سنتز آن شده واز سوی دیگر، با اثر&،nbsp، بر گیرنده&،not،های خود بر روی سلولهای &،beta، پانکراس و به طور غیرمستقیم از طریق سیستم عصب واگ و ورید پورتال کبدی باعث افزایش ترشح انسولین خواهد شد. تحقیقات&،nbsp، نشان می&،not،دهد که در دیابت نوع II، ترشح GLP-1 دچار اختلال می&،not،شود، بنابراین افزایش و بهبود سطح GLP-1 خون می&،not،تواند سبب افزایش انسولین و تنظیم گلوکز خون شود. امروزه دو نوع از داروهای افزایش دهنده اثر GLP1 بصورت خوراکی و تزریق زیرجلدی مورد استفاده قرار میگیرد.واژه های کلیدی، GLP-1 ، اینکرتین، دیابت نوع 2&،nbsp،

عنوان انگلیسی The role of Glucagon-like peptide -1 (GLP-1) in blood sugar regulation and type II diabetes: a systematic review
چکیده انگلیسی مقاله Background: Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is one of the incretin hormones secreted from the intestine upon ingestion of food to increase insulin secretion and regulate blood sugar. In addition to that, GLP-1 can inhibit apoptosis of pancreatic beta cells and enhances their proliferation. The aim of this study is to review the present evidences about GLP-1 effects in regulation of blood sugar, insulin secretion and type 2 diabetes. Methods: The Case-control, cohort, observational and review studies were considered and evaluated using the search engines PubMed, the period between the years 1987 to December 2012. The study was performed by the key words; glucagon-like pepetide-1, GLP-1, "type 2 diabetes", "type II diabetes" and NIDDM. Articles that contained sufficient data and information in relation to GLP-1 in the treatment of type 2 diabetes and its function were used. Findings: From among of the 216 articles that analyzed to evaluate the effects of GLP-1on diabetes, the146 articles were belong to type 2 diabetes and GLP-1. From which only the 25 articles contained sufficient information related to the effects of GLP-1 in the treatment of type 2 diabetes and its role in the regulation of blood glucose and insulin secretion. They were considered and evaluated. Conclusion:  The GLP-1 has effects on lowering blood sugar and increasing insulin levels in two ways, direct and indirect. In direct way, it can increase insulin gene expression and synthesis through pancreatic beta cell receptors. In addition to that, via indirect pathway, by signaling on its receptors on the β-cell surface via hepatic portal vein and vagus nerve could cause an increase in insulin secretion and release. The recent studies show that in Type II diabetes, GLP-1 secretion is impaired, thus its improving can cause an increase in insulin and blood glucose regulation. Nowadays, two types of GLP1-enhancing drugs are administrated orally or subcutaneous injection. Key Words: GLP-1, Incretin, Type 2 diabetes, Glucagon-like peptide -1
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نگار عطايي |
دانشجوي دکتراي تخصصي بيوشيمي باليني، گروه بيوشيمي باليني، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پشکي اصفهان، اصفهان،‌ ايران

ستاره سلطاني |
دانشجوي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني، گروه بيوشيمي باليني، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

عباسعلي پاليزبان |
دانشيار بيوشيمي باليني، گروه بيوشيمي باليني? دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1366
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات