تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مواد زائد الکترونیکی، چالشی نوظهور در عرصه مدیریت بهداشت محیط کشور
چکیده فارسی مقاله تولید زائدات الکترونیکی به عنوان بخشی از زائدات جامد تولیدی در جوامع امروزی به سرعت در حال رشد است. این زائدات 5-2 درصد زائدات جامد شهری را تشکیل می‌دهند و انواع پسماندهای الکترونیکی را شامل می‌شوند. در خاور میانه، ایران بزرگ‌ترین بازار مصرف محصولات الکترونیکی را دارد و متعاقب آن بیشترین مواد زائد جامد الکترونیکی نیز متعلق به ایران است. به طور تقریبی هر سال حدود یک میلیون و 200 هزار کامپیوتر در ایران مونتاژ شده است. بیش از 40 مییون تلفن همراه در ایران فعال است. تولید زائدات الکترونیکی در ایران بیش از 37000 تن در سال برآورد می‌شود. سازمان‌های دولتی و خصوصی برای تأمین نیاز‌های دولت ایران در اجرای مدیریت زائدات باید با یکدیگر همکاری کنند. قانون‌گذاری می‌تواند مدیریت زائدات الکترونیکی را بهبود بخشد. امروزه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، به تدوین قوانین سخت‌گیرانه برای مدیریت زائدات الکترونیکی می‌پردازند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Electronic wastes emerging challenge in the field of environmental health management in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Electronic wastes (e-wastes) is the most rapidly growing segment of the municipal waste stream. E- Wastes comprise 2-5 percent of municipal solid wastes, including many different electronic products. Iran is the biggest consumer of electronic products in Middle East. Approximately, 1.2 million computers are assembled in Iran every year. There are more than 40 million active cell phones in Iran. Electronic wastes production in Iran has been estimated to be over 37 thousand tons annually. Governmental and private organizations must be accompanied with waste management act to meet the requirements of Iran government. This legislation could improve the e-wastes management. Also nowadays, many countries, specially developed countries, consider strict regulatory to electronic wastes management.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رحيم عالي |
دانشجوي دکتري بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/184
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده نامه به سردبیر
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات