تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت شیمیایی آب‌های زیر‌زمینی در مجاورت محل دفن زباله شهر یزد در سال ۱۳۸۸
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تأمین نیازهای آبی بخش کشاورزی و صنعت محسوب می‌شود. از این رو نیاز به حفاظت این منبع ارزشمند در مقابل آلودگی‌ها، بیش از گذشته احساس می‌شود. در این مطالعه، اثرات احتمالی محل دفن زباله شهر یزد به عنوان یک منبع بالقوه آلودگی بر آب‌های زیرزمینی منطقه، مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: تعداد دو حلقه چاه در پایین‌دست و یک حلقه چاه شاهد در بالا‌دست محل دفن زباله انتخاب شده، مورد نمونه‌برداری قرار گرفتند. نمونه‌ها از نظر پارامترهای pH، هدایت الکتریکی (EC)، کلرور (Cl-)، نیترات (-3NO)، سختی کل، قلیاییت و فلزات سنگین شامل سرب (Pb)، کادمیوم (Cd)، مس (Cu) و روی (Zn) آزمایش شدند. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از آزمون t-test و ترسیم نمودارها با نرم‌افزار Excel انجام گرفت. یافته‌ها: pH آب پایین‌دست به نحو معنی‌داری کمتر از pH آب بالادست مشاهده شد (038/0 = P). همچنین مقادیر پارامترهای هدایت الکتریکی، کلرور، نیترات، سختی و قلیاییت در آب پایین‌دست افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0 < P)، اما افزایشی در غلظت فلزات سنگین در ایستگاه‌های پایین‌دست مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش فاصله از محل دفن، کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی بهبود می‌یابد. بنابراین بهتر است که برداشت آب در فواصل نزدیک به محل دفن انجام نشود. البته اصولی‌ترین اقدام، عایق‌کشی کف محل دفن زباله به منظور کنترل حرکت آلاینده‌های موجود در شیرابه می‌باشد. واژه‌های کلیدی: مواد زاید، محل دفن یزد، آلودگی آب‌های زیرزمینی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Chemical Quality of Ground Water in the Vicinity of the Sanitary Landfill of Yazd in 2008
چکیده انگلیسی مقاله Background: Groundwater is the most important source of water supply in industries and agricultures; therefore the need to protect this valuable resource against pollution is felt more than ever. In this study, the possible impact of Yazd municipal solid waste landfill was investigated on the chemical quality of the area's groundwater. Methods: Groundwater samples were collected from three wells around the landfill, one located at the upstream and two located at the downstream. The following parameters were measured: pH, electrical conductivity (EC), chloride (Cl-), nitrate (NO3-), total hardness, alkalinity and heavy metals including lead (Pb), cadmium (Cd), copper (Cu) and zinc (Zn). The data statistical analysis was performed by SPSS t-test and Microsoft Excel was used to draw the curves. Findings: The groundwater's pH in downstream was significantly lower than the pH in upstream (P = 0.038). also the values of EC, Cl-, NO3-, total hardness and alkalinity were significantly higher in downstream (P < 0.05). However no increase was observed in heavy metal obtained from downstream groundwater of the landfill. Conclusion: The study findings indicated that the chemical quality of groundwater improves by increasing the distance from the landfill. Therefore it is better to avoid utilizing the groundwater closed to the landfill. However, the best practice is insulating the landfill's floor to control the movement of the current contaminations into the groundwater.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Groundwater, Contamination, Solid Waste, Yazd Landfill.

نویسندگان مقاله اصغر ابراهيمي |
عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

محمدحسن احرامپوش |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

محمدتقي قانعيان |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

مجتبي داودي |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

حسن هاشمي |
عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران.

شاهين بهزادي |
کارشناس، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/49
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات